เตรียมความพร้อมบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต New S-curve

ma_infographic_2-01

สนใจฝึกอบรมหลักสูตรดูรายละเอียดได้ที่ www.ftpi.or.th/services/productivity