สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - FTPI Online Training - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
» Online Training
Loading Events

← Back to Events

Online Training

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

พฤษภาคม 2022

31
CM-12 : Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
4,200
Online Training
31
WM-17 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)
4,200
Online Training
31
OE-17: Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
4,200
Online Training

มิถุนายน 2022

1-2
Boost up TQA Category 2 and 4 through Business Excellence Tools
7,500
Online Training
7
WM-08 : Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
4,500
Online Training
7
SM-07: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
4,200
Online Training
7-8
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 5
8,400 9,800
Online Training
7-8
FSD-6 : Future Skills Development Program : Complex Problem Solving (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)
8,500
Online Training
8
OE-16: Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
4,200
Online Training
8-9
WM-20 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,500
Online Training
9
SG-04 : ISO 9001:2015 Requirements (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)
4,200
Online Training
13 มิถุนายน - 19 ตุลาคม 2565
PSP-03: Productivity Specialist Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร)
60,000
Online Training
14
OE-15: Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
4,200
Online Training
15-16
WM-15 : Job Relations: Building Working Relationships (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)
6,500
Online Training
21-22 มิถุนายน, 6,20 กรกฎาคม 2565
TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen รุ่น 1 New
19,600 21,000
Online Training
21-22
IGP-16 : หลักสูตร Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 16
5,500
Online Training
22
CM-07 : Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
4,200
Online Training
22
WM-10 : Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
4,300
Online Training
22
OE-09: Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)
4,200
Online Training
22
FSD-7 : Future Skills Development Program : Sparking Creative Thinking (จุดประกายความคิดสร้างสรรค์)
4,200
Online Training
23
SG-02 : PDPA Compliance for Service Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคบริการ)
5,500
Online Training
23
OE-22: Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
2,200
Online Training
23
FSD-8 : Future Skills Development Program: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) New
4,200
Online Training
28 มิถุนายน และ 18 กรกฎาคม 2565
PPS-03 Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ)
8,000
Online Training
28-30
ESP-08 : Executive Strategic Management Program รุ่น 8
16,000
Online Training

กรกฎาคม 2022

6-7
SUP-28 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor) รุ่น 28
6,500
Online Training
11-12
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 4
11,200 12,600
Online Training

สิงหาคม 2022

2-3
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 6
8,400 9,800
Online Training
9-11 สิงหาคม และ 2, 21 กันยายน 2565
TMD-05 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Shop Floor Management and Development System New
31,500 32,900
Online Training
16-17, 31 สิงหาคม ,14 กันยายน 2565
TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 2New
17,500 18,900
Online Training

กันยายน 2022

13
FSD-8 : Future Skills Development Program: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) New
4,200
Online Training

ตุลาคม 2022

5
WM-06 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลังผลักดันธุรกิจ)
4,500
Online Training
5-6
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 7
8,400 9,800
Online Training
10-12 ตุลาคม และ 4, 23 พฤศจิกายน 2565
TMD-06 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Plant Management Requirement : Secret for Sustain Profitability New
35,000 36,400
Online Training
18-19 ตุลาคม และ 11, 25 พฤศจิกายน 2565
TMD-04 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA Kaizen Leader : Cross Boarder Kaizen รุ่น 2 New
19,600 21,000
Online Training

พฤศจิกายน 2022

2-3
TMD-02 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : TOYOTA “Karakuri Kaizen” Low Cost Automation for Productivity Improvement รุ่น 5
11,200 12,600
Online Training

ธันวาคม 2022

7-8
TMD-01 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Starting the TOYOTA Way with Effective Production System รุ่น 8
8,400 9,800
Online Training
8
FSD-8 : Future Skills Development Program: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) New
4,200
Online Training
20-21 ธันวาคม 2565 และ 11, 25 มกราคม 2566
TMD-03 : โปรแกรมพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตด้วยวิถีการผลิตแบบโตโยต้า : Toyota Standardized Work and Kaizen : The Kaizen Essential รุ่น 3New
17,500 18,900
Online Training