สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - FTPI
/ Online Training
Loading Events

← Back to Events

Online Training

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

สิงหาคม 2021

17
PM-02 : HR Analytics for Strategic Decisions (HR Analytics เชิงกลยุทธ์)​
3,700 4,000
Online Training
18
IM-24 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
Online Training
18-19
SUP-24 : ทักษะที่จำเป็น สำหรับ Productive Supervisor รุ่น 24 (Essential Supervisory Skills for Productive Supervisor)
5,500 5,800
Online Training
18-19
Critical Thinking ทักษะการทำงานยุคใหม่ รุ่น 3
7,000 8,000
Online Training
24
CM-01 : Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New​
3,800 4,200
Online Training
24
KM-01 : Practical Knowledge Management : KM​ (การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ)​
3,800 4,200
Online Training
24
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
Online Training
25
IS-02 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015​ (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
Online Training
25-26
PM-16 : Job Relations: Building Working Relationships​ (การสร้างสัมพันธภาพในงาน)​
5,500 6,000
Online Training
25
SPF-06 : หลักสูตร Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
3,900 4,200
Online Training
26-27
TQA Application Report Writing รุ่น 3
Online Training
31
IM-02 : Work instruction : Step-by-Step in practices (เทคนิคการทำ Work Instruction ให้เข้าใจง่าย)
3,500 4,000
Online Training
31
IM-15 : Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
Online Training
31
SD-01 : Productivity Mindset (การสร้างความตระหนักเพื่อเพิ่มผลิตภาพ) Revise​
3,700 4,000
Online Training

กันยายน 2021

2/9-22/10
Future Skills Development Program 2021 : โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต
Online Training
2-3
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
Online Training
7
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
Online Training
7, 14 และ 22 กันยายน 2564
IGP-13 : Idea Generation & Value Creation Program : เสก สรร ปั้น แต่งไอเดียอย่างมีคุณค่า รุ่น 13
11,000 12,000
Online Training
7, 8, 22 กันยายน 2564
Productivity in Public Sector เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ
6,500 7,000
Online Training
8-9
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
Online Training
9-10
Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
Online Training
9
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services​ (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,800 4,200
Online Training
13-14
SM-07 : Cascading and Aligning KPI (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน)​
6,500 6,900
Online Training
14
IM-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)​
1,800 2,000
Online Training
14
PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
Online Training
15-16
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)​
6,000 6,500
Online Training
15
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
3,900 4,200
Online Training
15-17
IMP-22 หลักสูตร ยกระดับผลิตภาพองค์กรด้วย Innovation Master Plan รุ่น 22
15,000 17,000
Online Training
16
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Future Skills Development and  Digital Transformation
3,900 4,200
Online Training
20-22
TQA Criteria รุ่น 8 (ขอนแก่น)
9,000 9,500
Online Training
21
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)​
3,800 4,200
Online Training
21
IM-08 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)​
3,500 4,000
Online Training
21
PM-18 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)​
3,700 4,000
Online Training
22
IM-11 : IE Techniques for Productivity Improvement​ (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
3,500 4,000
Online Training
22-23
PM-14 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)​
5,500 6,000
Online Training
28-30
TQA Criteria รุ่น 12
9,000 9,500
Online Training
28
IM-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)​
3,500 4,000
Online Training
28
PM-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World​ พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล​
3,700 4,000
Online Training
28
IS-04 : PDPA Compliance for Service Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคบริการ) New
5,000 5,500
Online Training
29
SD-02 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)​
3,700 4,000
Online Training
29
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Design Thinking for Your Work in New & Next normal
4,500 4,900
Online Training
30
CM-02:​ Voice of Customer: VOC Customer Insight​ (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)​
3,800 4,200
Online Training

ตุลาคม 2021

1
SD-05 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
Online Training
4
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
Online Training
5
IM-10 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)​
3,500 4,000
Online Training
5
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)​
3,900 4,300
Online Training
5
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)​
3,800 4,200
Online Training
6-7
IM-13 : QCC Facilitator​ (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ)​
5,500 6,000
Online Training
6
IM-23 : Visual Control​ (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
1,800 2,000
Online Training
6-7
SM-09 : Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ) New
6,500 6,900
Online Training
14
IM-20 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
1,800 2,000
Online Training
14
PM-03 : HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis​ (การสร้าง Dashboard ในงาน HR)​
3,700 4,000
Online Training
14
PM-19 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)​
3,700 4,000
Online Training
19
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)​
3,800 4,200
Online Training
19
IM-17 :​ Autonomous Maintenance for Zero Breakdown​ (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)​
3,500 4,000
Online Training
19
IS-02 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015​ (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
Online Training
20-21
IM-06 : Modern Supply Chain & Logistics Management​ (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)​
5,800 6,200
Online Training
20-21
IM-14 : Statistical Process Control: SPC​ (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)​
5,800 6,200
Online Training
20-21
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
Online Training
22
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
Online Training
27
IM-09 : Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)​
3,700 4,000
Online Training
27-28
KM-03 : KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร)​
5,500 6,000
Online Training
27-28
SM-05 : Strategic Risk & Opportunity Management กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ​
6,500 6,900
Online Training
28
IS-05: PDPA Compliance for Manufacturing Sector (พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับองค์กรภาคผลิต) New
5,000 5,500
Online Training
29
IM-21 : Cost Reduction​ (เทคนิคการลดต้นทุน)​
1,800 2,000
Online Training
29
PM-12 :​ Motivate Employees Through Performance​ (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)​
3,900 4,300
Online Training

พฤศจิกายน 2021

3
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต : Analytical Thinking คิดเชิงวิเคราะห์
3,900 4,200
Online Training
15-16
Boost up TQA Category 5 through Business Excellence Tools
6,500 7,000
Online Training
30
IS-03 : หลักสูตร PDPA in Action for HR (การรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในมุมมองนักทรัพยากรมนุษย์) New
5,000 5,500
Online Training


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider