สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ - FTPI Online Training - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
» Online Training
Loading Events

← Back to Events

Online Training

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

กันยายน 2023

26
FSD-7 : Future Skills Development Program : Sharpening your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ)
4,500
Online Training
28
PBS-04 : The Power of Business Storytelling (ศาสตร์และศิลป์การเล่าเรื่องธุรกิจพิชิตใจคนฟัง) รุ่น 4 HOT!
4,900
Online Training

ตุลาคม 2023

4 ตุลาคม 2566 - 24 มกราคม 2567
PSP-05: Boost up Productivity Practitioner Program (โครงการสร้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มผลิตภาพองค์กร)
60,000
Online Training
6, 16, 25 ตุลาคม 3, 10 พฤศจิกายน 2566
IDP-04 : Innovator Development Program (โปรแกรมพัฒนานักนวัตกรรมในองค์กร) รุ่น 4 New
20,000
Online Training
10
FSD-1 : Future Skills Development Program : Skills Development for Future Transformation
4,500
Online Training
11
OE-22: POKA-YOKE (ระบบป้องกันความผิดพลาด)
2,100
Online Training
12
SM-05: Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
4,500
Online Training
18-19
WM-03: HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล)
6,900
Online Training
25
FSD-3 : Future Skills Development Program : Adaptability Skills (ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล)
4,500
Online Training
25
SD-06 : Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
4,500
Online Training

พฤศจิกายน 2023

1
OE-07: Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
2,100
Online Training
7-8
WM-PSP-35 : ทักษะที่จำเป็นสำหรับ Productive Supervisor รุ่น 35
6,900
Online Training
8
SG-02: Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
4,500
Online Training
9
FSD-4 : Future Skills Development Program : Analytical Thinking (คิดเชิงวิเคราะห์)
4,500
Online Training
16
OE-04: Work System Design (การออกแบบระบบงาน)
2,100
Online Training
วันที่ 7 และ 14 พฤศจิกายน 2566
SM-OKR : OKRs Plus : The Magic Key Tools that Build Effective Performance Management System รุ่น 5
9,500
Online Training
21
SD-01 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
4,500
Online Training

ธันวาคม 2023

1
WM-01: Leading with Empathy and Vulnerability (เคล็ดลับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วยหัวใจ เครื่องมือใหม่ที่ให้ผลชัดเจนในการบริหารในยุค Disruption) New
5,500
Online Training
6 และ 13 ธันวาคม 2566
SM-BMC : Business Model Canvas สร้างแผนธุรกิจแนวคิดใหม่ที่เข้าถึงลูกค้าและตลาด รุ่น 4
9,500
Online Training
13
OE-03: Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
4,200
Online Training
13
SD-07 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
4,500
Online Training
19
FSD-7 : Future Skills Development Program : Sharpening your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ)
4,500
Online Training