/ โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
Loading Events

← Back to Events

โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

+ Google Map
99 Sukhumvit Road, Soi 4-6
Klongtoey, Bangkok 10110 Thailand
+66 (0) 2207 9999 www.grandsukhumvithotel.com

Grand Sukhumvit

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

March 2020

31
IS-03 : How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015(จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
31
SD-06 Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
31
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

April 2020

1
IM-21 Autonomous Maintenance for Zero Breakdown (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
SD-14 Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

May 2020

12
SM-01 Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12
IM-19 Acceptance Sampling Plan (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
12-14
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
13-14
IM-13 IE Techniques for Productivity Improvement (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
14
SD-02 Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
CM-08 Personality and Communication for Frontline Services (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20
IM-28 Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20-21
IM-07 Modern Supply Chain & Logistics Management (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
20-21
KM-03 KM Facilitator for Productivity Improvement (นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อการเพิ่มผลิตภาพขององค์กร) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
21
IS-02 Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015 (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
IM-27 Visual Control (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
PM-13 Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
26
SD-15 MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่) 
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
PM-05 Superb Supervisor (สุดยอดหัวหน้างาน)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27-28
IM-01 Operations Management with Performance Excellence Framework (การบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านปฏิบัติการ)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27-28
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
27
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
28
IM-12 VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

June 2020

9
CM-02 Key to Understand Customer Segmentation (เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร) New
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
9
PM-07 Creative Conflict Management (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
10-11
KM-02 Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)
6,000 6,500
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
10-11
PM-11 Job Method (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
11
PM-15 Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
CM-03 Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) 
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
SD-03 Power up Positive Thinking (เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก )
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
SD-08 Winning Negotiation Strategies (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
16
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17
IM-14 Quality Control Circle (การบริหารวงจรคุณภาพ QCC)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17
IN-01 Innovation Management in the Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร) Revised
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17-18
IM-06 Smart Value Chain (ห่วงโซ่คุณค่าแห่งอนาคต) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
17-18
IM-23 Professional Project Management (การบริหารโครงการมืออาชีพ)
5,800 6,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
18
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
19
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล
3,900 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
IM-17 Failure Mode and Effects Analysis : FMEA (การวิเคราะห์ชนิดความผิดพลาดที่มีโอกาสเกิดและผลกระทบ) Revised
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
IM-24 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23
SD-11 EQ- AQ- MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
23-24
PPS-02 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ) รุ่น 3
7,500 8,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
IM-15 QCC Facilitator (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ) New
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
PM-10 Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
24-25
SD-07 Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)
6,500 6,900
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
IM-22 Overall Equipment Effectiveness: OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
30
SD-12 Smarter Meeting (เทคนิคการประชุมอย่างมีประสิทธิผล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท

July 2020

1
IM-04 Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1
PM-01 The Changing Landscape of HR in Digital World (พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล)
3,700 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
1-2
IM-20 Total Productive Maintenance: TPM (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)
5,500 6,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
2
SM-08 Action Plan Techniques (เทคนิคการวางแผนงานสู่การปฏิบัติ)
3,800 4,200
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท
3
CM-05 Voice of Customer: VOC Customer Insight (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)
3,500 4,000
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider