/ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
Loading Events

← Back to Events

โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

Rama IX Rd, Bang Kapi, Huai Khwang,
Bangkok, 10310

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

August 2020

5-6
SD-04 Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)
6,500 6,900
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6
SM-02 Big Data Analytic for Defining Strategic Insights (Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic Insight)
3,800 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6-7
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต B : Complex Problem Solving เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
7,800 8,400
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
6-7
SPF-02 : Strategic Planning with Foresight for Future Success (การวางแผนกลยุทธ์ด้วย Foresight เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนในอนาคต)
7,800 8,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
13-14
PPS-02 : Productivity in Public Sector (เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ) รุ่น 3
7,500 8,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18
PM-09 Assignment & Controlling Tricks and Tips (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
18-20
SD-13 Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19
IS-03 How to Manage Knowledge of the Organization According to ISO 9001:2015 (จัดการองค์ความรู้ขององค์กรเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
19-20
IM-11 Lean Production & First Step to Industry 4.0 (การผลิตแบบลีนและการเตรียมพร้อมสู่ยุคการผลิต 4.0)
5,500 6,000
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
20
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต C : Collaborations at work ทักษะการประสานความร่วมมือ
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
PM-04 Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ) Revised
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
21
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต D : Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
PM-08 Motivate Employees Through Performance (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
25
SD-09 Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26
SD-10 Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
3,900 4,300
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
26
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต F : Adaptability Skills ความสามารถในการปรับตัวยุคดิจิทัล
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน
27
โปรแกรมพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับทักษะอนาคต E : Sparking Creative Thinking จุดประกายความคิดสร้างสรรค์
3,900 4,200
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider