/ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
Loading Events

← Back to Events

โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

Thanon Phaya Thai, Ratchathewi,
Bangkok, 10400

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

มีนาคม 2021

9
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
10-11
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
10-12
TQA Criteria รุ่น 4
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
16
SD-10 : EQ-AQ-MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
17-18
IM-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 ​ (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง สู่ยุค 4.0)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
23-25
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
24-25
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
24-26
TQA Criteria รุ่น 5
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
30
PM-18 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
31/3-1/4
TQA Application Report Writing รุ่น 1
6,500 7,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

เมษายน 2021

28-30
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 1
9,000 9,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

พฤษภาคม 2021

6-7
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : STAKEHOLDER AND CUSTOMER MANAGEMENT
8,000 8,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
12-14
TQA Criteria รุ่น 7
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
27-28
Boost up TQA Category 2 and 4 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

มิถุนายน 2021

1-2
TQA Application Report Writing รุ่น 2
6,500 7,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
8
IM-18 : Overall Equipment Effectiveness : OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
8
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
9-10
IM-14 : Statistical Process Control: SPC​ (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
9
KM-04 : Data Driven Knowledge Management Analytic (ยกระดับการจัดการความรู้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) Revise​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
9-10
SM-05 : Strategic Risk & Opportunity Management กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15
PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15
SD-10 : EQ-AQ-MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15
SD-13 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
16-17
IM-12 : 7 QC Tools​ (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
16-17
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
16-17
SM-03 : Strategic Scenarios Planning & Destination for Sustainable Business (กลยุทธ์การสร้างภาพสถานการณ์จำลองอนาคต และกำหนดทิศทางองค์กรเพื่อความยั่งยืนทางธุรกิจ)​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
17-18
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
8,000 8,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
22
IM-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
22
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
23-25
TQA Criteria รุ่น 9
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
23-24
IS-01 : ISO 9001:2015 REQUIREMENT (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
23
PM-19 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
23-24
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29
IM-10 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29
SD-03 : Power Up Positive Thinking เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
30/6-2/7
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 2
9,000 9,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

กรกฎาคม 2021

6
IM-01 : Work System Design​ (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
6
IN-02 : Innovation Management in The Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
6
PM-12 :​ Motivate Employees Through Performance​ (จิตวิทยาจูงใจเพื่อผลงานที่ดี)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
7-9
TQA Criteria รุ่น 10
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
7-8
IM-13 : QCC Facilitator​ (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
7-8
PM-06 : HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล) New
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
13
PM-17 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
13
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
13
PM-05 : How to Manage Hybrid/ Remote Working that “Work” (บริหารการทำงานรูปแบบ Hybrid/ Remote Work อย่างไรให้ Work) New
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
CM-03 :​ Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14-15
IM-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง สู่ยุค 4.0)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14-15
PM-15 : Job Methods (เทคนิคการปรับปรุงวิธีการทำงาน)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14-15
SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15-16
Boost up TQA Category 3 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20
IM-21 : Cost Reduction​ (เทคนิคการลดต้นทุน)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20
PM-10 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector​ (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20-22
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21-23
TQA Criteria รุ่น 11
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21
CM-05 : Customer Engagement (รู้ให้ลึกเข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21-22
IM-16 : Total Productive Maintenance: TPM​ (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
22
PM-11 : Creative Conflict Management​ (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29-30
Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION MANAGEMENT
8,000 8,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

สิงหาคม 2021

4-6
TQA Criteria รุ่น 12
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
10-11
Boost up TQA Category 5 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
18-19
TQA Application Report Writing รุ่น 3
6,500 7,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
25-27
TQA Internal Organization Assessment รุ่น 3
9,000 9,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

กันยายน 2021

7
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
8-9
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
9-10
Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools
8,000 8,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
9
CM-08 : Personality and Communication for Frontline Services​ (พัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในงานบริการ)
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
IM-03 : Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
SD-10 : EQ-AQ-MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15-16
KM-02 : Roadmap KM to Learning Organization (ต่อยอดเส้นทางเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้)​
6,000 6,500
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15-16
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15-16
SM-07 : Cascading and Aligning KPI (ตัวชี้วัดความสำเร็จของาน)​
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21
CM-07 : Handling Difficult & Demanding Customer (เทคนิครับมือลูกค้าที่มีความคาดหวังสูง)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21
IM-08 : Productivity Management (การจัดการเพื่อเพิ่มผลิตภาพ)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
21
PM-18 : Managing Employees for Performance Achieved (การบริหารคนเพื่อเพิ่มผลงาน)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
22-23
IM-11 : IE Techniques for Productivity Improvement​ (เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ)
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
22-23
PM-14 : Effective Job Instruction (การสอนงานอย่างมีประสิทธิผล)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
28
PM-01 : The Changing Landscape of HR in Digital World​ พลิกโฉมบทบาท HR สู่ยุคดิจิทัล​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
28
PM-17 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29-30
IM-04 : Total Quality Management (การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
29
SD-02 : Personal Productivity (การเพิ่มผลิตภาพตนเอง)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
30
CM-02:​ Voice of Customer: VOC Customer Insight​ (วิธีการรับฟังเสียงลูกค้าเพื่อค้นหา Customer Insight)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
30
SD-05 : Strategic Thinking (คิดอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท

ตุลาคม 2021

5
IM-10 : VSM: Value Stream Mapping (การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง Lean)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
5
SD-08 : Maximize Time and Priorities Management (การบริหารเวลาและจัดความสำคัญ)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
5
SM-01 : Advance Strategic Planning : ASP Model (ASP Model สุดยอดเครื่องมือบริหารเชิงกลยุทธ์ในศตวรรษที่ 21)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
6-7
IM-13 : QCC Facilitator​ (นักส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มปรับปรุงคุณภาพ)​
5,500 6,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
6
IM-23 : Visual Control​ (การควบคุมด้วยการมองเห็น)
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
6-7
SM-09 : Business Continuity Management (การบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ) New
6,500 6,900
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
IM-20 : 7 Wastes (การลดความสูญเสีย 7 ประการ)
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
PM-03 : HR Dashboard Capabilities to Drive Important Data-Driven Analysis​ (การสร้าง Dashboard ในงาน HR)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
14
PM-19 : Team Productivity (การเพิ่มผลิตภาพด้วยทีม)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15
PM-08 : Intelligence Leadership (ภาวะผู้นำ)​
3,900 4,300
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
15
SD-13 : MC Onboarding (พิธีกรมือใหม่)​
3,700 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
19
CM-06 : Handling and Managing Customer Complaints (วิธีจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าเป็นความประทับใจ)​
3,800 4,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
19
IM-17 :​ Autonomous Maintenance for Zero Breakdown​ (การบำรุงรักษาด้วยตนเองเพื่อเครื่องจักรเสียเป็นศูนย์)​
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
19
IS-02 : Risk and Opportunity Management Techniques for Management System ISO 9001:2015​ (เทคนิคการบริหารความเสี่ยงและโอกาสในมาตรฐานระบบการจัดการ ISO 9001:2015)
3,500 4,000
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20-21
IM-06 : Modern Supply Chain & Logistics Management​ (การจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สมัยใหม่)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท
20-21
IM-14 : Statistical Process Control: SPC​ (การควบคุมกระบวนการด้วยวิธีทางสถิติ)​
5,800 6,200
โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider