/ โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
Loading Events

← Back to Events

โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

247 Rachadapisek Road
Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand
+66 (0) 2290 0125

Upcoming Events

วันที่ หมวดหมู่ หลักสูตร Member* Non-Mem* สถานที่

พฤศจิกายน 2021

2
CM-05 : Customer Engagement (รู้ให้ลึกเข้าถึงลูกค้า ด้วยการสร้างความผูกพัน)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2
SD-03 : Power Up Positive Thinking เพิ่มศักยภาพการทำงานด้วยความคิดบวก
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
2
PM-05 : How to Manage Hybrid/ Remote Working that “Work” (บริหารการทำงานรูปแบบ Hybrid/ Remote Work อย่างไรให้ Work) New
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
3-4
IS-01 : ISO 9001:2015 REQUIREMENT (ข้อกำหนด ISO 9001:2015)​
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9
IM-24 : Kaizen Suggestion for Work Improvement (ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน)​
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9
PM-13 : Assignment & Controlling Tips​ (เทคนิคการมอบหมายงานและติดตามงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
9
SD-12 : Powerful Presentation (นำเสนออย่างมีพลัง)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
10-11
IM-12 : 7 QC Tools​ (เครื่องมือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ 7 ชนิด)
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
10-11
KM-05 : ​Knowledge Capturing (เทคนิคการถอดองค์ความรู้)​
6,000 6,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
CM-03 :​ Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16
PM-10 : Daily Management for Supervisor in Industrial Sector​ (การบริหารงานประจำวันสำหรับหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
16-18
SD-11 : Professional Trainer (การเป็นวิทยากรมืออาชีพ)
14,000 15,500
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17-18
IM-07 : Warehouse and Inventory Management & Moving for 4.0 (การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง สู่ยุค 4.0)​
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
17
KM-04 : Data Driven Knowledge Management Analytic (ยกระดับการจัดการความรู้ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก) Revise​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
18
IN-02 : Innovation Management in The Organization (สร้างนวัตกรรมในองค์กร)​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23
IM-18 : Overall Equipment Effectiveness : OEE (การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร)​
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23
PM-09 : Superb Supervisor​ (สุดยอดหัวหน้างาน)​
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
23
SD-09 : Communication with High Impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)​
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24-25
IM-19 : Professional Project Management​ (การบริหารโครงการมืออาชีพ)​
5,800 6,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
24-25
PM-06 : HR for Non HR in Digital World (การบริหารคนในยุคดิจิทัล) New
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
30
IM-01 : Work System Design​ (การออกแบบระบบงาน)
3,500 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
30
PM-17 : Coaching and Mentoring Techniques (เทคนิคการเป็นโค้ชและพี่เลี้ยงทีมงาน)​
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ

ธันวาคม 2021

1-2
SD-06 : Problem Solving and Decision Making Techniques (เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ)​
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
1-2
SM-06 : Smart Change Management with OKRs in Action (เปลี่ยนอนาคตสู่ความสำเร็จด้วยกลยุทธ์ OKRs) New
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
14
IM-15 : Acceptance Sampling Plan​ (เทคนิคการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ)​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
14
SD-07 : Winning Negotiation Strategies​ (เจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์)
3,700 4,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
14
SD-10 : EQ-AQ-MQ for Self Development (3Q เพื่อพัฒนาตนเอง)​
3,800 4,200
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15-16
IM-16 : Total Productive Maintenance: TPM​ (การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม)​
5,500 6,000
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15
PM-11 : Creative Conflict Management​ (การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์)
3,900 4,300
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ
15-16
SD-04 : Systems Thinking (คิดอย่างเป็นระบบ)​
6,500 6,900
โรงแรม รามาดาเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพ


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari

Slider