Slide

การดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม หลายๆ องค์กรใช้เครื่องจักรเป็นปัจจัยหลักในการผลิต หรือที่เรียกว่า Capital Intensive ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ระยะเวลาในการคืนทุน ดังนั้น การใช้งานเครื่องจักรให้ได้ประโยชน์สูงสุดจะส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

แต่ปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆ คือ เครื่องจักรเสีย ใช้เวลาในการปรับตั้งและปรับแต่งเครื่องจักรนาน เครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิผลโดยรวมขององค์กร ดังนั้นการที่เราสามารถวัดค่าประสิทธิผลของการใช้เครื่องจักร เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และค้นหาสาเหตุการใช้เครื่องจักรที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ จะทำให้องค์กรสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และหาทางปรับปรุงการใช้เครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืนSlide
จุดเด่นของโครงการ
อัดแน่นด้วยความรู้และเทคนิคการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำ และ Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์
ฝึกการคำนวณ วิเคราะห์ และปรับปรุง โดยใช้ข้อมูล สถิติ บันทึก หรือประวัติการใช้งานเครื่องจักรขององค์กรมาเป็นกรณีศึกษา
เน้นการฝึกทักษะพนักงานให้สามารถค้นหาปัญหาเพื่อปรับปรุงการใช้งานเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
สร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการหน่วยงานในสายการผลิต ผ่านการจัดทำคู่มือที่ใช้อ้างอิงการคำนวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร
Slide
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
ระบบและคู่มือการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ที่เป็นมาตรฐานสากล ที่นำไปสู่การปรับปรุงยกระดับความสามารถของกระบวนการผลิต
โครงการปรับปรุงการใช้งานเครื่องจักร (Improvement Project) ที่เน้นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
การวางระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ตอบสนองต่อตัวชี้วัด เป้าหมายขององค์กรด้านการเพิ่มผลผลิต
พื้นฐานระบบการวัดความสามารถของเครื่องจักรที่สามารถต่อยอดไปสู่ Industry 4.0 ในอนาคต
Slide
Project Approach and Steps
Slide
โครงการนี้เหมาะกับใคร

องค์กรภาคการผลิต
โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลัก
(Capital Intensive)

วิทยากร

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง

ระยะเวลาดำเนินการ
4 เดือน

โดยวิทยากรจะให้คำปรึกษาแนะนำผ่านระบบออนไลน์
จำนวนทั้งสิ้น 4 Manday
(กันยายน – ธันวาคม 2564)

ค่าใช้จ่าย

72,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
งวดที่ 1 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 1
งวดที่ 2 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 4

ด่วน! รับสมัครจำนวน 5 องค์กร เท่านั้น

Slide
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ศาตพร เผ่าสกุลทอง
ชาญชัย พรศิริรุ่ง
02-6195500 ต่อ 585
phone_iphone
089-7716912