การดำเนินธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันที่สำคัญ คือ คุณภาพที่ดี ต้นทุนการผลิตต่ำ และการส่งมอบที่รวดเร็ว หรือ QCD ที่เราคุ้นเคยกันดี ซึ่งเป้าหมายเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วย “การบริหารจัดการ” การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่า (Waste) ส่งมอบคุณค่า(Value) ให้กับลูกค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันและอนาคต


ระบบการผลิตแบบ LEAN เป็นระบบบริหารการผลิตที่ทำให้กระบวนการผลิตมีความยืดหยุ่นและความคล่องตัว โดยใช้แผนภาพกระแสคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) ที่แสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ธุรกิจดำเนินการ เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบ จนกระทั่งการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อพิจารณาโอกาสในการกำจัดความสูญเปล่า และปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณค่ากับลูกค้า

Slider
จุดเด่นของโครงการ
อัดแน่นด้วยความรู้และเทคนิคของลีน ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำและ Coaching โดยผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์
ฝึกการคิด วิเคราะห์ และปฏิบัติ ด้วยกระบวนการผลิตและปัญหาที่เกิดขึ้นจริงขององค์กร
สนับสนุนวัฒนธรรมการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด ด้วยการให้คำปรึกษาแนะนำผ่านระบบออนไลน์
เน้นการพัฒนาพนักงานและสร้างระบบการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์กร ด้วยการวางแผนงานที่องค์กรจะดำเนินการต่อไปในอนาคต
Slider
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
ระบบการปรับปรุง Productivity ลด Waste ด้วยแนวทางของ LEAN ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของระบบ LEAN4.0 ที่นำไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคต
โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิต (Improvement Project) ที่เป็น Small Group และ Idea Kaizen แบบ Quick Win เน้นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม
แผนงาน Master Plan ระบบ LEAN ขององค์กร ที่สามารถดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
Slider
Project Approach and Steps
Slider
โครงการนี้เหมาะกับใคร

องค์กรภาคการผลิตทุกขนาด
ที่ต้องการระบบในการปรับปรุงผลลัพธ์
ด้านคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบ

วิทยากร

คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิต
ส่วนบริหารการผลิต

ระยะเวลาดำเนินการ
4 เดือน

โดยวิทยากรจะให้คำปรึกษาแนะนำ
ผ่านระบบออนไลน์
จำนวนทั้งสิ้น 4 Manday
(กันยายน – ธันวาคม 2564)

ค่าใช้จ่าย

72,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
งวดที่ 1 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 1
งวดที่ 2 50% หลังจากสิ้นสุด Manday ที่ 4

ด่วน! รับสมัครจำนวน 5 องค์กร เท่านั้น

Slider
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ศาตพร เผ่าสกุลทอง
ชาญชัย พรศิริรุ่ง
02-6195500 ต่อ 585
phone_iphone
089-7716912
Slider