Slide

Karakuri เป็นระบบกลไกอัตโนมัติที่ใช้หลักกลศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์หรือกระบวนการผลิต เช่น คานดีดคานงัด แรงโน้มถ่วง เพลา ล้อ ลูกเลื่อน สปริง รอก การถ่วงน้ำหนัก ทำให้ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

โตโยต้าให้ความสำคัญกับระบบ Karakuri เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งนำระบบดังกล่าวมาใช้ในสายงานการผลิตอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้านแรงงานโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีที่มีราคาสูง การลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้า และช่วยผ่อนแรงการทำงานโดยคำนึงถึงหลัก ergonomics ที่เหมาะสม นอกจากนี้ Karakuri ยังกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดการปรับปรุงงานแบบง่ายๆ ที่ทำได้ด้วยตัวเอง

โครงการ Karakuri นี้ เป็นโครงการที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดำเนินการร่วมกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาโดยมุ่งหวังให้องค์กรเกิดความเข้าใจในแนวคิด และหลักการของ Karakuri รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการทำ Karakuri สำหรับการปรับปรุงการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินโครงการ จะใช้รูปแบบเดียวกับ
การปรับปรุงการผลิตด้วย Karakuri ที่ทำในโรงงานโตโยต้า
โดยใช้หลักการ Plan – Do –Check - Action (PDCA)

Plan :

  1. อบรมให้ความรู้ เพื่อให้เข้าใจในหลักการทำงาน Karakuri
  2. สำรวจสภาพปัจจุบัน เพื่อระบุปัญหาในกระบวนการผลิต
  3. จัดทำแผนการปรับปรุงโดย Karakuri

Do :

  1. ลงมือสร้างและติดตั้ง Karakuri

Check :

  1. ติดตามผลการปรับปรุงเป็นระยะ

Action :

  1. สรุปผลลัพธ์จากการปรับปรุงด้วย Karakuri
  2. ขยายผลการปรับปรุงไปที่กระบวนการต่อไป

 

Slide
จุดเด่นของโครงการ
เรียนรู้ Karakuri จาก ผู้เชี่ยวชาญของโตโยต้า ที่มีประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดความรู้ การประยุกต์ใช้แนวคิด Karakuri ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
นำเสนอแนวทาง การออกแบบ Karakuri ผ่านตัวอย่างและกรณีศึกษา (Case Study) จำนวนมาก พร้อมกับฝึกปฏิบัติผ่าน Workshop
ให้คำปรึกษาแนะนำในการออกแบบและติดตั้ง Karakuri ที่เหมาะสมสำหรับ สถานประกอบการขององค์กรที่เข้าร่วมโครงการ
Slide
สิ่งที่จะได้รับจากโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถออกแบบและติดตั้ง Karakuri เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เพิ่มผลผลิต, ลดต้นทุน, เพิ่มความปลอดภัยในการทำงานตามหลักการยศาสตร์ เป็นต้น
ต้นแบบการติดตั้ง Karakuri สำหรับกระบวนการผลิตที่เลือกมาในโครงการ และแผนการขยายผลไปที่กระบวนการต่อไป
Slide
Project Approach and Steps
Slide
โครงการนี้เหมาะกับใคร

องค์กรภาคการผลิตทุกขนาด
ที่ต้องการปรับปรุง
กระบวนการผลิต

วิทยากร

คุณมนูญ ณรงค์เพ็ชร
คุณศักสิทธิ์ ภูริดำรงพงศ์
ผู้เชี่ยวชาญจากโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ระยะเวลาดำเนินการ
4 เดือน

วิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำผ่านระบบออนไลน์
จำนวนทั้งสิ้น 4 Manday
(กันยายน – ธันวาคม 2564)

ค่าใช้จ่าย

84,000 บาท
*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และค่าเดินทางของวิทยากร(ถ้ามี)

Slide
สอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ศาตพร เผ่าสกุลทอง
02-6195500 ต่อ 585
phone_iphone
089-7716912