[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.54 ตอน เสริมแกร่งความผูกพันในองค์กร ด้วย FTPI : Workforce Engagement Model วันที่ 27 ม.ค. 66 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.54 ตอน เสริมแกร่งความผูกพันในองค์กร ด้วย FTPI : Workforce Engagement Model วันที่ 27 ม.ค. 66

สัมมนาวันที่
27 มกราคม 2566
เวลา 13:00-15:00 น.
Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • This event has passed.

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.54 วันที่ 27 ม.ค. 66 นี้ ตอน เสริมแกร่งความผูกพันในองค์กร ด้วย FTPI : Workforce Engagement Model

 

คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU ครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านพบกับ เรื่อง ที่หลายๆ องค์กรประสบอยู่ กับสภาพการทำงานและการบริหารจัดการ ที่ไม่ตอบโจทย์รูปแบบการทำงานในยุคใหม่ วันนี้องค์กรต้องการคนที่คิดใหม่ ทำใหม่ พร้อมจะทุ่มเทและฝ่าฟันไปกับองค์กรไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใด อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายองค์กรยังให้ความสำคัญน้อย ก็คือ การปรับสภาพแวดล้อมการทำงานและระบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อคนทำงาน ดังนั้น จึงเป็นความจำเป็นที่องค์กรควรทำความเข้าใจ และเรียนรู้แนวทางในการสร้าง“ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Workforce Engagement)”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จึงได้พัฒนา FTPI : Workforce Engagement Model (WE) เพื่อตอบคำถามให้กับองค์กรที่กำลังค้นหาว่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องใดจึงทำให้พนักงานพร้อมที่จะมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างเต็มที่ กับวิทยากรที่มีประสบการณ์โดยตรง   พร้อมตอบในทุกประเด็นคำถามที่สงสัย   เต็มอิ่ม 2 ชั่วโมงเต็ม

 

กับประเด็นการพูดคุย

  1. Engagement สำคัญอย่างไร ทำไมองค์กรยุคใหม่ต้องสนใจ
  2. เราจะทราบได้อย่างไรว่า พนักงาน Engage กับองค์กรมากน้อยเพียงใด
  3. พนักงานจะรู้สึกพึงพอใจและไม่พึงพอใจกับเรื่องใด ที่จะส่งผลต่อระดับ Engagement

 

บรรยายและพูดคุยโดย

  • คุณฉันทลักษณ์ มงคล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกิตติมา คุณธนัญญา โทร 02 619 5500 ต่อ 401, 426 มือถือ 086-377-4947

E-mail: centermkt@ftpi.or.th

วิทยากร

ฉันทลักษณ์ มงคล

ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
สายงานธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
บริหารงานด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ การประชาสัมพันธ์องค์กร กำหนดแนวทาง ส่งเสริม สนับสนุน
และผลักดันให้เกิด
- การขยายเครือข่าย สร้างแนวร่วมด้านการพัฒนาผลิตภาพ (Productivity) และ/หรือ ด้านการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Organization) กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยการพัฒนากิจกรรม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเพิ่มผลิตภาพ การบริหารจัดการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้จัดการส่วนรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต
- พัฒนาโครงการ และกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม
- บริหารโครงการพิเศษ
- วิทยากรที่ปรึกษาด้านการรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
- วิทยากรบรรยายหลักสูตร Public / In-house Training
- ดูแลการผลิตผลงานวิชาการองค์กร อาทิ วารสาร สิ่งพิมพ์ กรณีศึกษา มัลติมีเดีย

ดุจดาว ดวงเด่น

ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ประสบการณ์การเป็นวิทยากร ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ HR Scorecard ,COMPETENCY , Knowledge Management Assessment
Professional Trainer , การสร้างสัมพันธภาพในงาน, Smarter Meeting , Daily Management for Supervisor in Industrial Sector, Productive Supervisor ให้กับองค์กรชั้นนำ

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


Latest Course


Latest Articles