Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 28 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Six Sigma Green Belt Training (Operation Process) รุ่น 28

วันที่อบรม
15 - 17 และ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2565

Online Training

ระยะเวลาอบรม : 5 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 21,000 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

          Six Sigma คือ แนวทางการพัฒนาองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง และได้พิสูจน์มาแล้วในหลายๆ องค์กรที่นำไปใช้ว่า สามารถเพิ่มขีดความสามารถของกระบวนการทางด้านธุรกิจได้เป็นอย่างดี ด้วยเป้าหมายที่ท้าทาย คือ 3.4 ความผิดพลาด ในหนึ่งล้านครั้งของการทำงาน ซึ่งองค์กรสามารถบรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าวนี้ ได้โดยการประยุกต์ใช้หลักการทางสถิติขั้นสูง ที่มีระเบียบแบบแผนและขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงถือได้ว่า Six Sigma เป็นการสร้างนวัตกรรมให้แก่กระบวนการทางธุรกิจ (Process Innovation) ขององค์กร

 

สำหรับหลักสูตร Green Belt Training เป็นหลักสูตรขั้นแรกในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องของกระบวนการปรับปรุงแบบ Six Sigma ก่อนที่จะต่อยอดไปเป็นระดับ Black Belt ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมที่นานกว่า แต่ถึงแม้จะเป็นหลักสูตรขั้นแรก แต่ได้บรรจุเนื้อหาที่ครบถ้วนในเรื่องของ Six Sigma และเน้นให้ผู้ฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง โดยมีทั้งการอบรมภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ (Workshop) และตัวอย่างของโครงการ Six Sigma

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

15 – 17 และ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2565

เวลา 9.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการฝึกอบรม
Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM

 

วัตถุประสงค์

 • พัฒนาทักษะให้มีความรู้ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ในกระบวนการปรับปรุง Six Sigma ในระดับ Green Belt
 • สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน โดยเลือกใช้เครื่องมือของ Six Sigma ในการวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถวางแผนการออกแบบการทดลอง (DOE) เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
 • สามารถเลือกใช้เครื่องมือของ Six Sigma เพื่อออกแบบวิธีในการควบคุมกระบวนการ

 

หัวข้อการฝึกอบรม

15 กุมภาพันธ์ 2565

Fundamental of Six Sigma

09:00-10:30  Introduction to Six Sigma approach and concept

– How does “variation” effect to work life?
– Histogram, basic tool for best depicting Six Sigma Process

10:45-12:00  Discrete Distribution

13:00-14:30  Normal Distribution and Roll Throughput Yield%

14:45-16:00  Case Study: How to estimate Roll Throughput Yield% of process

 

16 กุมภาพันธ์ 2565

Measure Training:

09:00-10:30  Sample size problem & Process capability analysis

10:45-12:00  Control chart for variable

13:00-14:30  Control chart for attribute

14:45-16:00  Gage R&R for variable

 

17 กุมภาพันธ์ 2565

Measure Training:

09:00-10:30  Gage R&R for attribute

10:45-12:00  Kappa statistics

 Analyze Training:

13:00-14:30  Hypothesis testing

14:45-16:00  Correlation & Regression analysis

  

22 กุมภาพันธ์ 2565

Analyze Training:

09:00-12:00  Nonparametric statistics

– Goodness of fit test

– Test of association

– Test of homogeneity

Improve & Control Training:

13:00-14:30  2K Experimental Design

14:45-16:00  Workshop: Identifying KPIVs of process

 

23 กุมภาพันธ์ 2565

Improve & Control Training:

09:00-10:30  Single Factor Design & Box Plot

10:45-12:00  Factorial Design

13:00-14:30  AST for process control

14:45-16:00  Six Sigma case study – Q&A

*กำหนดการและหัวข้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • พนักงานในระดับตำแหน่ง Engineer และ Supervisor ขึ้นไป
 • ควรมีพื้นฐานทางด้านสถิติ

 

การออกใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

 • ผู้ฝึกอบรมจะได้รับใบรับรองผ่านการฝึกอบรม โดยจะต้องเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
 • สามารถบันทึกชั่วโมงการฝึกอบรม รวม 30 ชั่วโมง

 

วิทยากรและที่ปรึกษา

คุณวชิรพงษ์ สาลีสิงห์

 • วิทยากรที่ปรึกษา ด้านบริหารการผลิต
 • ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Six Sigma รวมถึงการบริหารเชิงกลยุทธ์
 • ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพ การปรับปรุงกระบวนการให้กับภาคบริการและภาคผลิต
 • ผู้เขียนหนังสือ ปฏิวัติกระบวนการทำงานด้วยเทคนิค Six Sigma, บทความวิชาการด้าน
  Six Sigma และหัวข้อที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย

ประสบการณ์

วิศวกรควบคุมและวางแผน บริษัท เอสโซ่ แสตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด

การฝึกอบรมด้าน Six Sigma

สถาบันสมาร์ทเตอร์ โซลูชั่น อิงค์ (Smarter Solution Inc.) รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ค่าธรรมเนียม Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM (ยังไม่รวม Vat 7%)

21,000 บาท / ท่าน สมัครตั้งแต่ 3 ท่าน / องค์กร

รับส่วนลดท่านละ 1,000 บาท

 • สมาชิกสถาบันรับส่วนลด 5%
 • สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งพนักงานฝึกอบรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตาม พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม
แผนกบริการฝึกอบรม ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 458 (นันทนา)
E-mail: nuntana@ftpi.or.th

 หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles