[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.42 ตอน Productivity Facilitator นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ขุมพลังขับเคลื่อนผลิตภาพองค์กร วันที่ 26 ส.ค. 65 - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

[Free] คุยสบายบ่ายวันศุกร์ EP.42 ตอน Productivity Facilitator นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ขุมพลังขับเคลื่อนผลิตภาพองค์กร วันที่ 26 ส.ค. 65

สัมมนาวันที่
26 สิงหาคม 2565
เวลา 13:00-15:00 น.
Online Seminar

ระยะเวลาอบรม : 2 ชั่วโมง
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย - อภิปราย


ค่าธรรมเนียม ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย

  • This event has passed.

ฟรี! สัมมนาออนไลน์ “คุยสบายบ่ายวันศุกร์ กับ Productivity GURU”

EP.42 วันที่ 26 ส.ค. 65 นี้ ตอน Productivity Facilitator นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ขุมพลังขับเคลื่อนผลิตภาพองค์กร

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรและยกระดับผลิตภาพของอุตสาหกรรมไทย มาอย่างยาวนานตลอด 28 ปี โดยเฉพาะงานส่งเสริมให้บุคลากรและองค์กรในทุกระดับมีความตระหนักและเข้าใจแนวคิดการเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งทุกคนสามารถปรับปรุงการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพงานได้ด้วยตนเอง โดยโครงการหนึ่งที่ได้ดำเนินการมาอย่างยาวนาน คือ การสร้างนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร

 

การยกระดับผลิตภาพขององค์กร ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ จึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพ สร้างการมีส่วนร่วมให้ทุกคนในองค์กรตระหนักและลงมือปฏิบัติ รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกระดับ นอกจากนี้ ยังผลักดันให้เกิดระบบที่เชื่อมโยงกิจกรรมการปรับปรุงต่างๆ เช่น 5ส ไคเซ็น กลุ่มคุณภาพ กลุ่มปรับปรุงงาน และโครงการปรับปรุงต่างๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งกับระบบบริหารและวัฒนธรรมองค์กร

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวทางการสร้าง Productivity Facilitator ที่จะช่วยพัฒนาคนขององค์กร ให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการปรับปรุงงานและยกระดับผลิตภาพด้วยตัวเอง พร้อม Q&A ตลอดเวลา 2 ชั่วโมงเต็ม

 

กับประเด็นการพูดคุย

  1. Productivity Facilitator หรือ นักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ คือใคร ?
  2. เทคนิคการสร้างนักส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ
  3. PEI เครื่องมือสำคัญของการผลักดันแนวคิดผลิตภาพสู่ทุกคนในองค์กร
  4. แนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการปรับปรุงต่างๆ

 

บรรยายและพูดคุยโดย คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Consultant) และ คุณธัชรินทร์ วุฒิชาติ นักพัฒนาธุรกิจ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ ซึ่งมีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรทุกระดับมามากมาย

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกิตติมา โทรศัพท์ 02 619 5500 ต่อ 401 มือถือ 086-377-4947

E-mail: centermkt@ftpi.or.th

วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี

ธัชรินทร์ วุฒิชาติ

การศึกษา : วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน :
วิศวกร ฝ่ายเทคโนโลยีการผลิตและฝ่ายขาย กลุ่มบริษัทเครือไทยยาซากิ
เจ้าหน้าที่ส่วนงานแผนและบริหาร โครงการรักษ์ป่า สร้างคน ๘๔ ตำบล วิถีพอเพียง บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)
นักวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปัจจุบัน : ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


Latest Course


Latest Articles