FSD-8 : Future Skills Development Program: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

FSD-8 : Future Skills Development Program: Sharpening Your Logical Thinking (ลับคมคิด พัฒนาความคิดเชิงตรรกะ) New

วันที่อบรม
8 ธันวาคม 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบัน รหัส TP และ FI ลด 3%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) เป็นพื้นฐานที่สำคัญสู่การพัฒนาตนเองในอีกหลาย ๆ ด้าน การมีความสามารถในการคิดหาเหตุผล การรู้จักเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เพื่อหาข้อสรุปถือเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน การคิดอย่างมีตรรกะมีความสำคัญมากในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีจำนวนมาก และมีความซับซ้อน

ดังนั้นความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)  ช่วยให้เราสามารถรู้ได้ว่าสิ่งทีทำอยู่นั้นมาถูกทางหรือไม่อย่างไร ช่วยให้คิดโดยใช้ข้อเท็จจริง เป็นการฝึกมองปัญหาและเหตุการณ์ต่างๆ ให้ทะลุ คมชัด และสมเหตุสมผล ช่วยให้การวางแผนงาน การแก้ปัญหา และการทำงานให้มีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) และสังเคราะห์ข้อมูล (Synthesize) เพื่อหาข้อสรุปในการทำงาน ช่วยลดความเสี่ยงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการ และช่วยให้ได้ผลลัพท์สุดท้ายตามเป้าหมายที่วางไว้

 

วัตถุประสงค์

 • สามารถพัฒนาความคิดของตนเองให้มี Logical Thinking เพื่อประยุกต์ใช้ในงานและชีวิตประจำวัน
 • สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยง อย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ตามเป้าหมาย
 • นำเทคนิคและกระบวนการคิดแบบ Logical Thinking ไปต่อยอดในการแก้ปัญหา เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน

 

Learning Method:

วิทยากร : ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางระบบงาน การวางแผนกลยุทธ์องค์กร
การพัฒนาศัพยภาพบุคลากรและการพัฒนากระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจ
ให้กับองค์กรชั้นนำภาคเอกชน รัฐ และสถาบันการศึกษา กว่า 20 ปี

 

เหมาะสำหรับ

 • Officer
 • Supervisor
 • Manager

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

ระยะเวลา: 1 วัน

วันที่ 8 ธันวาคม 2565

 

หัวข้อ

 • ทำไม Logical Thinking จึงมีความสำคัญ?
 • การสร้างและพัฒนาเพื่อให้เกิด Logical Thinking
 • กระบวนการคิดแบบ Logical Thinking
 • Logical Thinking Tools & Techniques
 • ตัวอย่าง คิดแบบไหนไม่มีตรรกะ และตัวอย่างการคิดแบบ Logical Thinking มีตรรกะ
 • Workshop ฝึกการคิดแบบ Logical Thinking

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เอราวรรณ เทพทิพย์
02-6195500 ต่อ 456

วิทยากร

ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย

ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการวางระบบงาน การวางแผนกลยุทธ์องค์กร
การพัฒนาศัพยภาพบุคลากรและการพัฒนากระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจ
ให้กับองค์กรชั้นนำภาคเอกชน รัฐ และสถาบันการศึกษา กว่า 20 ปีLatest Course


Latest Articles