Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : Strategic Planning - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Drive for Excellence with State Enterprise Enablers : Strategic Planning

วันที่อบรม
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 10,500 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

สามารถนำความรู้และความเข้าใจในหลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการและเครื่องมือการจัดการที่สำคัญไปวางแผนและพัฒนาการดำเนินงานระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการและการนำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ
 • เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการที่สำคัญในปัจจุบัน
 • เพื่อให้มีทักษะในเครื่องมือการจัดการระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ

 

Learning Method:

 

วิทยากร :

 • คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • คุณศุภชัย เมืองรักษ์ ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร
 • คุณสุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์ จัดการส่วนการจัดการองค์กร ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

 

เหมาะสำหรับ

 • Supervisor
 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม Online Training สมัคร 1 ท่าน ฟรี 1 ท่าน

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
10,500 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
11,235 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2565

 

หัวข้อ

 • หลักการของระบบการวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ 8 ขั้นตอน
 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
 2. การวิเคราะห์ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์
 3. การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
 4. การกำหนดกลยุทธ์
 5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ
 6. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการ
 7. การนำแผนสู่การปฏิบัติผ่านระบบงานและกระบวนการ
 8. การติดตามผลสำเร็จและการปรับแผน
 • เครื่องมือที่ 1: การวางแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการ
 • เครื่องมือที่ 2: Balanced Score Card & KPI Map
 • เครื่องมือที่ 3: Advance Strategic Planning Model
 • เครื่องมือที่ 4: Business Model Creation
วิทยากร

สุรเชษฎ์ พลวณิช

ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

ผู้จัดการส่วนการจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ , กลยุทธ์องค์กร Thailand Quality Award(TQA) , Public Sector Management Quality Award(PMQA) , State Enterprise Performance Appraisal (SEPA)


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles