SM-06: Cascading and Aligning KPIs (ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

SM-06: Cascading and Aligning KPIs (ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน)

วันที่อบรม
28 - 29 กันยายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 6,900 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

ด้วยสภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน องค์กรต้องมีการวัดผลการดำเนินการ วิเคราะห์ และทบทวน เพื่อชี้นำการแนวทางการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยในการนี้ คือ การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators – KPI) ซึ่งมักจะเกิดคำถามว่าควรกำหนด KPI อย่างไรจึงจะสะท้อนผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กรอย่างแท้จริง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร ติดตามสถานะของเรื่องที่สำคัญนั้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดความสำเร็จกับการประเมินผลการดำเนินงาน ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบหลักการวัดผลสำเร็จขององค์กร
  • เพื่อให้ทราบถึงหลักการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicators – KPI)
  • เพื่อให้สามารถกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน ทั้งจากงานกลยุทธ์และงานประจำ

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.วลีพร ธนาธิคม

วิทยากร และที่ปรึกษาเชี่ยวชาญด้านการจัดการกลยุทธ์และบริหารทรัพยากรมนุษย์ การนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

 

เหมาะสำหรับ

  • Manager
  • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
6,900 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
7,383 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 20-21 เมษายน 2565 (Online Training)

รุ่น 2 วันที่ 28-29 กันยายน 2565

 

หัวข้อ

  • หลักการเกี่ยวกับการวัดผลสำเร็จขององค์กร
  • หลักการกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI)
  • การกำหนด KPI ระดับองค์กร และงานกลยุทธ์
  • การกำหนด KPI สำหรับงานประจำ (Key Result Area: KRA)
  • แนวทางการกำหนด KPI ระดับฝ่ายงาน
วิทยากร

วลีพร ธนาธิคม

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการองค์กร และบริหารทรัพยากรมนุษย์
ประสบการณ์ ที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles