CM-08 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-08 : Stakeholder Engagement for Sustainability (การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อความยั่งยืน)

วันที่อบรม
13 กันยายน 2565
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สมาชิกสถาบันลด 5%
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและสมดุล

 

การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังเพียงกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวนั้น  ย่อมไม่สามารถทำให้องค์กรเติบโตและอยู่รอดได้ในระยะยาว  เนื่องด้วยอาจได้รับการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการขององค์กร ดังนั้น องค์กรที่ต้องการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องติดตามและเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการวางแผน และนำไปดำเนินการกำหนดกลยุทธ์และจัดวางระบบบริหารงานในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างมีประสิทธิผลและสมดุล หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ ได้นำเสนอแนวทางของมาตรฐาน  AA 1000 Stakeholder Engagement Standard ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างการมีความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ขององค์กรได้อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • ทราบแนวคิดพื้นฐานใหม่ในมาตรฐานระบบบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • เพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กรและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • เข้าใจกระบวนการสร้างการความผูกพันผู้มีส่วนได้เสีย

 

Learning Method:

 

วิทยากร : อ.อุรศา ศรีบุญลือ
วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้านบริหารลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และระบบมาตรฐานคุณภาพให้กับองค์กรชั้นนำกว่า 15 ปี

 

เหมาะสำหรับ

 • Manager
 • Executive

 

ค่าธรรมเนียม

ท่านละ (ก่อน VAT 7%)
4,200 บาท
ท่านละ (รวม VAT 7%)
4,494 บาท
หมายเหตุ : สมาชิกลด 5%

 

ระยะเวลา: 1 วัน

 

หัวข้อ
 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการองค์กร
 • คำนิยามและความหมาย
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างความผูกพัน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • หลักการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ขั้นตอนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
  • การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ความคาดหวัง
  • การระบุประเด็นสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดลำดับความสำคัญ
  • การวางแผนในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การติดตาม ทบทวน และปรับปรุง เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน
 • ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน
วิทยากร

อุรศา ศรีบุญลือ

วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles