PM-07 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลัง ผลักดันธุรกิจ) New - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

PM-07 : Managing Generation Diversity in the Organization (บริหารความหลากหลายเป็นพลัง ผลักดันธุรกิจ) New

วันที่อบรม
3 พฤศจิกายน 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,900 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

ความท้าทายของการบริหารคน ทุกวันนี้และอนาคต คือความหลากหลายของคน โดยเฉพาะเรื่องวัย หรือ Generation (Gen) องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างก็มีคนหลายวัยที่ต้องทำงานร่วมกัน ด้วยช่วงอายุที่แตกต่างกัน ย่อมมีผลต่อบรรยากาศในการทำงาน พฤติกรรม ความเชื่อ การตัดสินใจ และวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งความต่างนี้ไม่ได้เป็นปัญหาเสมอไป ความหลากหลายของ Generation ในอีกแง่มุมทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมองค์กร การออกแบบผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ไปจนถึงวิธีการทำงานในองค์กร เราจะทำอย่างไรให้คนที่หลากหลายให้ทำงานร่วมกันและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ เราจะดึงความหลากหลายของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็น เพศ ศาสนา วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ความสนใจเฉพาะบุคคล  ช่วงอายุ ความคิดเห็น หรือทักษะความสามารถทางเทคโนโลยีของคนรุ่นใหม่ ความรู้ความชำนาญที่สั่งสมจากประสบการณ์ของคนรุ่นเก่ามาทำให้เกิดประสิทธิภาพ เสริมสร้างศักยภาพ และโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรได้อย่างไร พบคำตอบได้ในหลักสูตรนี้

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความแตกต่างของคนในองค์กร
 • ทราบวิธีการบริหารการทำงานให้ราบรื่นระหว่างบุคลากรที่มีวัย (Generation) แตกต่างกัน
 • ทราบแนวทางดึงจุดแข็งหรือความได้เปรียบของบุคลากรสู่ความสำเร็จ

 

วิทยากร : ผศ.ดร.มาลินวิษา ศักดิยากร
อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล​
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล​ และที่ปรึกษาด้าน Diversity Management ให้แก่องค์กรชั้นนำ

 

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน
 • ผู้จัดการ

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (อบรมผ่าน Zoom)

หัวข้ออบรม

 • ทำความเข้าใจลักษณะความหลากหลายในองค์กร บุคลากรคิดและต้องการอะไร
 • Case Study องค์กรประสบความสำเร็จด้านความหลากหลายบุคลากร
 • แนวทางการสร้างแรงจูงใจและ Happy workplace สำหรับองค์การหลากหลายอายุ
 • การสื่อสาร การบริหารความขัดแย้งเพื่อความเข้าใจระหว่างวัยในองค์การ
 • เทคนิคการเชื่อมโยงความหลากหลายสู่แผนกลยุทธ์องค์กร
 • การบริหารความแตกต่างภายใต้สถานการณ์วิกฤต

 

วิทยากร

ผศ.ดร.มาลินวิษา ศักดิยากร

- อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล​
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล​
- ที่ปรึกษาด้าน Diversity Management ให้กับองค์กรชั้นนำหมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles

Slide 1

Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการ : Term and Condition