วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยั่งยืนในเชิงธุรกิจ ซึ่งกลไกขับเคลื่อนสำคัญยิ่งคือ “คน”  ทั้งองค์กร ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤติไปด้วยกัน   วันนี้บุคลากรทุกคนต้องปรับ Mindset  ปรับ Process และ Upskill & Reskill ให้เท่าทัน   การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ

การบริหารบุคลากร ในอนาคตจะไม่ใช่หน้าที่ของ HR เพียงฝ่ายเดียวต่อไป แต่จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสายงานที่ต้องร่วมบริหารจัดการคนในทีม ภายใต้การกำกับดูแลของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเครื่องมือและกลไกบริหารคนที่องค์กรมีอย่างเข้าใจ พร้อมให้ Feedback ที่ดีกลับสู่องค์กรในการปรับระบบงานบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

HR for non HR in digital Program
ได้รวบรวมองค์ความรู้การบริหารบุคลากร
ที่จำเป็นทุกมิติในยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารสายงาน

 

เนื้อหาจะมุ่งเน้นการเป็น Facilitator User
ของระบบบริหารบุคลากรเป็นหลัก

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปรับมุมมองผู้บริหารสายงานเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรในยุคดิจิทัล
  2. เพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจเครื่องมือในการบริหารบุคลากรในทุกมิติ รวมถึงความสามารถในการวิเคราะห์ข้อดี และข้อจำกัดของระบบงาน HR ในองค์กรได้
  3. เพื่อร่วมผลักดันบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

 

วิทยากร : คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท การพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

วิทยากร : คุณฉันทลักษณ์  มงคล  ผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

เหมาะสำหรับ

– ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงานในสายงานต่างๆ ที่ต้องบริหารทีมงาน

– ผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน

 

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564

 

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

Module: 1 Overview: Lead People

– แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง Human Capital Trends

– บทบาทหน้าที่ของ Line Manager Role of Non HR

Module: 2 Strategic HR Management

– แนวคิดการทำงานขององค์กรยุคใหม่  Modern Organization & Agile Team

– วัฒนธรรมการทำงานวิถีใหม่ Workplace Culture in the Future

Module: 3 กลยุทธ์การสรรหา Talent ให้องค์กร

– ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร Workforce Design : Aligning your organizational goals

– การวางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลง Workforce Planning : Right people, Right time, Right skills

– สรรหาคนที่ใช่ขององค์กร Recruitment & Selection Techniques

Module: 4 กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

– ทักษะรับมืออนาคต Future skills

– ต่อยอดทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ ชีวิตไม่ตกเทรนด์ Reskill & Upskill workforce

– พัฒนาทักษะอนาคตคน เตรียมความพร้อมอนาคตองค์กร Workforce Development Techniques

Module: 5 กลยุทธ์การกำหนดค่าตอบแทนตามความสามารถ

– ทำความเข้าใจโครงสร้างตำแหน่งงาน Role & Job Grade Structure

– ขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ได้ใจและได้งาน Annual Salary Increase

– การบริหารต้นทุนพนักงานให้คุ้มค่า People Budget Technique

– บริหารค่าตอบแทนเพื่อรักษาคนเก่ง Salary Planning for Talent

Module: 6 กลยุทธ์การบริหารผลการปฏิบัติงานให้เป็นธรรม

– ระบบบริหารผลงาน  Performance Management System

– การนำตัวชี้วัดระดับองค์กรลงสู่ระดับบุคคล Cascading Corporate KPIs to Individual KPIs

– การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Appraisal

Module: 7 กลยุทธ์การสร้างความผูกพันและแรงงาน

– กฎ ระเบียบ บทลงโทษ การทำงานร่วมกันในองค์กร Discipline & Punishment

– การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรEmployee Engagement

– การสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน Employee Experience