วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

อย่าเพิ่งด่วนตัดสินสรุปในผลลัพธ์ที่เห็น! นักคิดวิเคราะห์ นักวางแผนต้องมีทักษะในการหาข้อเท็จจริง  เพื่อเข้าใจสาเหตุที่เกิด ผลกระทบที่จะตามมาและสิ่งที่จะเกิดในอนาคต หลักสูตรนี้จึงมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ จำแนกองค์ประกอบต่างๆ ของประเด็นที่สนใจ หรือปมปัญหาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง แต่ละองค์ประกอบควรมีลักษณะอย่างไร มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และให้ผู้อบรมสามารถพิจารณาแต่ละองค์ประกอบว่าเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นหรือไม่ และมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างไร โดยการลงมือทำกิจกรรมเชิงคิดวิเคราะห์ (Analytic Thinking Practice & Workshop) เพื่อให้ผู้อบรมได้แสดงศักยภาพในการคิดออกมาได้อย่างเต็มกำลัง

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเข้าใจ และเรียนรู้ถึงการพัฒนาการคิดเชิงวิเคราะห์
 • เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการตีความ เข้าใจเรื่องที่จะวิเคราะห์ การสังเกต และการหาความสัมพันธ์เชิงเหตุผล
 • เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์

 

หัวข้อ

  • รูปแบบการคิดเชิงวิเคราะห์
  • ชั้นตอนของการคิดเชิงวิเคราะห์
  • แนวทางการจับประเด็น แยกแยะ แจกแจง ประเด็นหรือปัญหาให้กระจ่าง
  • การคิดวิเคราะห์เพื่อการแก้ปัญหา
  • การหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล
  • Workshop การประยุกต์ใช้กับเครื่องมือการวิเคราะห์ Why-Why Analysis
   • การตั้งคำถามวิเคราะห์ 5W2H
   • การตั้งคำถามเชิงจัดลำดับความสำคัญ
   • การตั้งคำถามเชิงเปรียบเทียบ
   • การกลั่นกรองข้อมูล แจกแจงองค์ประกอบ และวิธีจัดการองค์ประกอบ

บรรยายโดย :  ว่าที่ร้อยตรีอุดร สุวรรณโค ที่ปรึกษา / วิทยากร / นักเขียน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และจิตวิทยา

 

ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม Vat)

สมาชิก 3,900 บาท

ไม่เป็นสมาชิก 4,200 บาท

(Online Training) ราคานี้เรียนได้ ท่าน

 

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี

มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9  สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 083-297-9494 (เอราวรรณ)

02-619-5500 ต่อ 452 (ศิริชัย), 456 (เอราวรรณ)

E-mail : training@ftpi.or.th

Line : เพิ่มเพื่อน