วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้   การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางและการเตรียมพร้อมทักษะบุคลากรในอนาคตเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
 2. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในอนาคต

 

เหมาะสำหรับ

 1. ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักวิเคราะห์ นักบริหารทรัพยากรบุคคล  วิศวกร ในภาคอุตสาหกรรม และบริการ
 2. ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับที่สนใจพัฒนาทักษะตนเอง

 

หัวข้อบรรยาย

 • Influencing At Work ทักษะการโน้มน้าวใจในการทำงาน
 • ฝึกการแนะนำตัวเองแบบสั้นๆ และสร้างความประทับใจแรก
 • การสื่อสารเพื่อให้ได้ใจคน และเป็นพื้นฐานในการโน้มน้าวใจ
 • สไตล์การสื่อสาร 4 แบบ (DISC/The Colour)
 • รูปแบบการจัดการความขัดแย้งของคนแต่ละประเภท
 • การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการโน้มน้าวใจ
 • การวางแผนกลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ
 • นำเสนอกรณีศึกษาและรับฟีดแบค
 • กำหนดแผนพัฒนาตนเอง

บรรยายโดย : คุณวรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน์

 

ค่าธรรมเนียม (ราคายังไม่รวม Vat)

สมาชิก 3,900 บาท

ไม่เป็นสมาชิก 4,200 บาท

(Online Training) ราคานี้เรียนได้ ท่าน

 

การชำระค่าธรรมเนียม

ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี

มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ”

เลขที่ 210-0-50861-9  สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

โทรศัพท์ 083-297-9494 (เอราวรรณ)

02-619-5500 ต่อ 452 (ศิริชัย), 456 (เอราวรรณ)

E-mail : [email protected]