วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

         “ผู้นำ” เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว องค์กรยุคใหม่ได้ก้าวเข้าสู่ยุค Digital Transformation ผู้นำจึงต้องเป็นผู้พาองค์กรก้าวผ่านความท้าทาย สามารถปรับเปลี่ยน หรือ Disruptive ตนเองได้ก่อนที่จะถูก Disruptive จากคู่แข่ง ผู้นำที่ชาญฉลาดต้องมีวิสัยทัศน์  และกลยุทธ์ในการนำทีม  สามารถแสดงบทบาทผู้นำได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องมี  Model ในการเป็นผู้นำ เพื่อให้ได้รับการยอมรับและความเชื่อมั่นจากผู้ตามและทีม เพีอนำองค์กรสู่ความแข็งแกร่ง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อทราบมุมมอง และภาวะผู้นำยุคดิจิทัลที่มีวิสัยทัศน์
 • เสริมสร้างศักยภาพ วิธิคิดและทำ สู่การเป็นผู้นำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ตามและทีม
 • ทราบ Model  รูปแบบของผู้นำ และนำมาปรับให้เหมาะสมกับตนเอง และสถานการณ์ได้

วิธีการอบรม 

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร : คุณธเนศ เครือโสภณ, An Inspiring Speaker

วิทยากรที่มีประสบการณ์บรรยายและจุดประกายแรงบันดาลใจ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ  Assistant Vice President, Bank of AmericaLos Angeles, U.S.A., Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A, รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ   

 • ผู้จัดการ  ผู้บริหารระดับสูง  เจ้าของกิจการ

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 15 ตุลาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ภาวะผู้นำ กับวิสัยทัศน์ของผู้นำยุคดิจิทัล
 • เปิดมุมมอง แนวคิดผู้นำยุคใหม่
 • Intelligence Leadership Style พร้อมตัวอย่างและการปรับใช้
 • เทคนิคการใช้ Power และ Authority ที่เหมาะสม
 • A B C Holistic Leadership
 • ตัวอย่าง มุมมองจากประสบการณ์
 • สรุปและถามตอบ