วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

7 Wastes  หรือ การลดความสูญเสีย 7 ประการ  เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มผลิตภาพ ที่มุ่งลดความสูญเสียในกระบวนการหรือการทำงาน  เพื่อเพิ่มคุณภาพ ลดต้นทุน สามารถส่งมอบสินค้าและบริการได้ทันเวลา และช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นบุคลากรทุกคนในองค์กรจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ เข้าใจเทคนิคการสังเกต ค้นหาความสูญเสีย ตลอดจนหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข และป้องกัน เพื่อช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพและผลกำไรที่สูงขึ้นขององค์กร

 

วัตถุประสงค์

 • ได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นในการทำงาน
 • เกิดความรู้ และความเข้าใจเทคนิคการสังเกต ค้นหาความสูญเสีย 7 ประการ
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ เพื่อลดความสูญเสียในการบวนการหรือการทำงานได้

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติการค้นหาความสูญเสีย

วิทยากร: คุณณิภณ พินศริรกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPM

ประสบการณ์การทำงาน อาทิ Production Engineer  & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด,

Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

 

เหมาะสำหรับ

 •    ผู้จัดการ  หัวหน้างาน  พนักงาน หรือผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ พฤษภาคม 2564

รุ่น 2 วันที่ 14 ตุลาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ลดต้นทุนด้วยการลดความสูญเสีย
 • ความสูญเสีย 7 ประการ กับต้นทุนการผลิต
 • เทคนิคการลดความสูญเสีย 7ประการ พร้อมตัวอย่าง
  • ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป
  • ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลังที่ไม่จำเป็น
  • ความสูญเสียจากการการเคลื่อนย้าย ขนย้าย
  • ความสูญเสียจากกระบวนการที่ขาดประสิทธิผล
  • ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว
  • ความสูญเสียจากการรอคอย ว่างงาน
  • ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย หรือแก้ไขงานเสีย
 • การลดความสูญเสียกับการเพิ่มผลผลิต
 • แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 • ค้นหาและวางแผนการลดความสูญเสีย
 • เสนอผลงานกลุ่ม
 • สรุป