วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

ในยุคปัจจุบันและอนาคต องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และที่สำคัญคือความพยายามในการลดต้นทุน โดยการปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นแบบ Lean ซึ่งจำเป็นต้องวิเคราะห์กระบวนการทั้งหมดของธุรกิจ โดยใช้แผนผังกระแสคุณค่า หรือ Value Stream Mapping : VSM ซึ่งเป็นผังแสดงกิจกรรมทั้งหมดที่ธุรกิจดำเนินการ และทำการปรับปรุงและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ และกลายเป็น แผนผังสายธารแห่งคุณค่าสำหรับอนาคต (Future State Value Stream) 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจถึงความสำคัญของความสูญเปล่า  7 ประการ,การลดและสร้างแนวทางการปรับปรุงตามแนวทาง Lean 
 • สามารถวิเคราะห์กระบวนการ การสร้าคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM 
 • สามารถกำหนดแนวทางการปรับปรุง และลงมือปฏิบัติ  การสร้างผังคุณค่าในอนาคต (Future State Value Stream Mapping)

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติ และอภิปรายผลการฝึกปฏิบัติ
  วิทยากร: คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน  อดีตวิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  – อดีตที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, โครงการ Lean Manufacturing
  – ประสบการณ์ วิศวกรวางแผน และควบคุมการผลิต  วิศวกรประกันคุณภาพ บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม เป็นต้น​

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน  วิศวกร 
 • ผู้บริหารในภาคอุตสาหกรรม ที่สนใจนำแนวคิด VSM ไปใช้พัฒนากระบวนการผลิต    

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2564

รุ่น 2 วันที่ ตุลาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. 

 • วิวัฒนาการ แนวคิดเบื้องต้น และขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ LEAN
 • การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ LEAN
 • การสำรวจคุณค่าและความสูญเปล่า ประการ  
 • Workshop : 7 wastes 
 • การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM
 • Workshop : VSM
 • การวัดประสิทธิภาพของเตรื่องจักร (OEE)
 • การอ่านและการใช้งานข้อมูลใน Current State VSM
 • การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM
 • แนวทางการอ่านสัญลักษณ์ต่างๆ ใน VSM 
 • ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการกำหนด VSM
 • สรุป และถามตอบ