วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 9:00-16:00 น.

หลักสูตรนี้จะช่วยให้เข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลและสมดุล

การดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหวังเพียงกำไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวนั้น  ย่อมไม่สามารถทำให้องค์กรเติบโตและอยู่รอดได้ในระยะยาว  เนื่องด้วยอาจได้รับการต่อต้านจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการขององค์กร ดังนั้น องค์กรที่ต้องการที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องติดตามและเข้าใจถึงความต้องการและความคาดหวังต่างๆ ของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการวางแผน และนำไปดำเนินการกำหนดกลยุทธ์และจัดวางระบบบริหารงานในการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อย่างมีประสิทธิผลและสมดุล หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ ได้นำเสนอแนวทางของมาตรฐาน  AA 1000 Stakeholder Engagement Standard ในการนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างการมีความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ขององค์กรได้อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ

 

วัตถุประสงค์

 • เข้าใจแนวคิดและประโยชน์ของการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • ทราบแนวคิดพื้นฐานใหม่ในมาตรฐานระบบบริหารที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 • เพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญขององค์กรและกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
 • เข้าใจกระบวนการสร้างการความผูกพันผู้มีส่วนได้เสีย

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กรณีศึกษา และกิจกรรมกลุ่ม
 • วิทยากร: คุณอุรศา ศรีบุญลือ
  วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ​
  ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย , ด้านความรับผิดขอบต่อสังคม , ด้านระบบ​
  มาตรฐานให้กับหน่วยงานต่างๆ  อาทิ  ISO14001, OHSAS 18001

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายดูแล บริการลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
 • องค์กรที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนและปรับปรุงระบบบริหารจัดการ (Management system) ในองค์กร​

 

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2564

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. 

 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการบริหารจัดการองค์กร
 • คำนิยามและความหมาย
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • หลักการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ขั้นตอนการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
  • การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และวิเคราะห์ความคาดหวัง​
  • การระบุประเด็นสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และจัดลำดับ​ความสำคัญ
  • การวางแผนในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • การติดตาม ทบทวน และปรับปรุง เพื่อสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน
 • ปัจจัยความสำเร็จในการสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน