CM-03 :​ Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping) - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

CM-03 :​ Customer Journey Mapping (สร้างประสบการณ์ที่ดีด้วย Customer Journey Mapping)

วันที่อบรม
14 กรกฎาคม 2564
เวลา 9:00-16:00 น.
Online Training

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 3,800 บาท
ค่าธรรมเนียม (ไม่รวม VAT) 4,200 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 • This event has passed.

มุมมองในด้าน “ลูกค้าและการตลาด : Customer & Marketing Focus” ที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป กิจกรรมการตลาดจึงต้องอัพเดทให้ทันข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค สร้างประสบการณ์ที่ดี นำไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

Customer Journey Map คือแผนที่ภาพรวมการเดินทางของผู้บริโภค ที่องค์กรนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรว่าใช้สินค้าหรือบริการแบบไหน และเข้าถึงสินค้าผ่านช่องทางใด เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาองค์กร เสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจและทราบแนวคิดการทำแผนที่พัฒนาของลูกค้า (Customer Journey Mapping)
 • เพื่อพัฒนาแนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้ Customer Journey Map เพื่อพัฒนาทักษะ​ และเทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ​

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ฝึกปฎิบัติ และกรณีศึกษา
 • วิทยากร คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ เอกซ์เซลเลนซ์ เซนเตอร์ จำกัด และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระยะเวลา: 1 วัน
รุ่น 1 วันที่ 24 มีนาคม 2564(อบรมผ่าน Zoom)
รุ่น 2 วันที่ 14 กรกฎาคม 25664 (อบรมผ่าน Zoom)
รุ่น 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจการออกแบบ Customer Journey mapping ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร นักการตลาด ผู้จัดการ หรือ ผู้ประกอบการ ได้นำไปต่อยอดและบริหารองค์กร

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • Voice of Customer Management: how to identify customer insights
 • Customer Segmentation: Concept and Practice sharing
 • Customer Relationship Building
  • Customer Life-Cycle​
  • Relationship building process​
 • Customer Journey Mapping
 • Workshop: 
  • Development of Customer Touch Point & Journey​
  • Customer Journey Mapping Analysis​
 • Q & A
วิทยากร

คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์Latest Course


Latest Articles