วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13:00-16:00 น.

ขอเชิญร่วมสัมมนา ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

หัวข้อ Cost Reduction เทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิผล
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ.ระยอง
ภายในงาน MHE Roadshow

 

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงในธุรกิจเดียวกันหรือที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปัญหาโรคระบาดและปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด หากองค์กรมีต้นทุนที่สูงจะส่งผลให้ไม่สามารถปรับตัวได้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญและตระหนักในของการปรับปรุงต้นทุนให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมุ่งค้นหาและลดความสูญเสียในกระบวนการการทำงานอย่างต่อเนื่อง แต่คุณภาพของ สินค้า บริการต้องไม่ลดลง เพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กร และมีความยืดหยุ่น พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ดังนั้นแนวทางในการลดต้นทุนจำเป็นจะต้องใช้เทคนิค และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้

 

เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

  • สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน
  • สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ
  • สามารถเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน
  • สามารถประยุกต์การลดต้นทุนเข้ากับการปรับปรุงงานประจำ
Highlight:

  • ความสำคัญของการลดต้นทุน
  • แนวทางการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แนวคิด Cost of quality ( ลดต้นทุน ไม่ลดคุณภาพ) และแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมลดต้นทุน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์. 0-2619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร. 0-2619-8070, 0-2619-8096

คุณณิภณ  พินศิริกุล
วิทยากรที่ปรึกษาด้านการบริหารการเพิ่มผลผลิต
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด