ด้าน People : การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง [Rerun] - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Seminar

ด้าน People : การขับเคลื่อนองค์กรภายใต้ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง [Rerun]

สัมมนาวันที่
Facebook Rerun เรียนได้ทันที

Facebook Live

วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย
- ฝึกปฏิบัติ


ค่าธรรมเนียม (รวม VAT) 500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

หัวข้อ Remote Event and Online Seminar: ด้าน People
Covid-19 and Recovery: How Company should Respond

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดจัดกิจกรรม LIVE Remote Event and  Online Seminar โดยการเล่าประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากผู้ประกอบการพื้นที่ต่างๆ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ 3 ด้าน People, Process, Technology: PPT ผ่านแพลตฟอร์ม Online เพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและมองหาโอกาสในการพัฒนาและฟื้นตัวของธุรกิจหลังวิกฤติ Covid-19

สำหรับครั้งนี้ จะเป็นการเล่าเรื่องจากผู้ประกอบการสถานที่จริง ประสบการณ์จริง จากตัวแทนพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักๆ ด้านคน ทั้งในเรื่องของการกำหนดทิศทางเพื่อตอบโจทย์ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญ การเตรียมรับมือ การสร้างความสมดุลระหว่าง “Motivation” กับผลสัมฤทธิ์ของงาน ผลกระทบกับการรับมือช่วงโควิด เป็นต้น

Highlights!!
  • LIVE Remote Event and Online Seminar โดยการเล่าประสบการณ์จริง สถานที่จริง จากผู้ประกอบการจังหวัดสมุทรสาครผ่านแพลตฟอร์ม Online
  • ปัจจัยความสำเร็จด้าน People จากตัวแทนผู้ประกอบการพื้นที่จริง
  • Anywhere Anytime Learning

 

เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่ายผลิต หัวหน้างาน พนักงานทั้งภาคผลิตและบริการ
ผู้ที่มีบทบาทในการส่งเสริมกิจกรรมการเพิ่มผลิตภาพในองค์กร ​
และผู้สนใจในการพัฒนาศักยภาพองค์กรทั่วไป

 

กำหนดการ

ด้าน People
10.00-11.10
– Introduction การขับเคลื่อนองค์กร: ด้าน People
– แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรด้านบุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
– การสร้างความสมดุลระหว่าง “Motivation” กับผลสัมฤทธิ์ของงาน
– ผลกระทบกับการรับมือ Covid-19
 
โดย  คุณพีรพัฒน์ ศิรวัฒนากุล
       ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต
       บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร
 
ดำเนินการเสวนาโดย คุณสุธาสินี  โพธิจันทร์
                          วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
                          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.10-11.30
– Q & A

ระยะเวลา: 1.5 ชั่วโมง  สามารถรับชมได้  3 วัน (นับจากวันเข้าร่วมกลุ่ม)

ราคา 500 บาท (รวม Vat) / คน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา

โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)
Line : เพิ่มเพื่อน

 

วิทยากร

สุธาสินี โพธิจันทร์

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและการมีส่วนร่วมของพนักงาน มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำกับองค์กรภาครัฐและเอกชนมากว่า 15 ปี


หมายเหตุ : หากเป็นสมาชิกสถาบันกรุณา Login ด้วยรหัสสมาชิกก่อน เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูล

Latest Course


Latest Articles