วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:00-11:30 น.

Seminar Online:

หัวข้อ Total Productivity Management 4.0

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น.

Topic Learning
10.00 -11.20
  • บูรณาการเครื่องมือการเพิ่มผลิตภาพ (Integrated Productivity   System)
  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรม4.0 (Technology 4.0)
  • เส้นทางมุ่งสู่ผลิตภาพยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Roadmap to Productivity 4.0)
โดย   คุณชาญชัย  พรศิริรุ่ง
        ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต
        สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.20-11.30
ถาม-ตอบ
เหมาะสำหรับ:
  • ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารผู้ดูแลฝ่ายผลิตและโรงงาน
  • ผู้จัดการ วิศวกร หรือหัวหน้างานฝ่ายผลิต/ฝ่ายซ่อมบำรุง
  • พนักงานหรือผู้สนใจทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)