วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30-15:00 น.
  • This event has passed.
EXPERIENCE SHARING ONLINE
หัวข้อ Advanced Strategic Management for Enhancing Productivity
วันศุกร์ที่  5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการ: Workshop on Advanced Strategic Management for Enhancing Productivity

Nadi, Fiji 

แนวโน้มการวิวัฒนาการของ Digital และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี อาทิ Industry 4.0, AI Application, Internet of Things มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อวิธีคิดและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการ โดยคาดการณ์ว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการดำเนินธุรกิจ รวมถึงลดการใช้แรงงานมนุษย์ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่เป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น

เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มเหล่านี้ องค์กรจำเป็นต้องบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นอนาคต ประกอบด้วยการสำรวจอย่างเป็นระบบถึงอนาคตที่เป็นไปได้และอนาคตที่คาดหวัง การสร้างกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการทบทวนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งภาครัฐและเอกชน

 

Time
Topic Learning
13.30-14.50
  • What is Foresight?
  • From Signal to Megatrends
  • Scenario Building
โดย   คุณวลีพร  ธนาธิคม
        วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
14.50-15.00
ถาม-ตอบ

 

เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์องค์กร ฝ่ายนโยบายและแผน/ยุทธศาสตร์ และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ

 

ค่าธรรมเนียม:

ประเภท
ราคา
(รวม Vat 7%)
Promotion
สมาชิกสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 500 บาท/คน สมัคร 4 คน/องค์กร ฟรีคนที่ 5
ผู้สนใจทั่วไป
900 บาท/คน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)