วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00-11:30 น.
FREE
EXPERIENCE SHARING ONLINE Experience Sharing
หัวข้อ Industry 4.0:  Assistance Systems for Cyber Physical Facilities
วันพฤหัสบดีที่  28 พฤษภาคม 2563
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมโครงการ: Training of Trainers on Assistance Systems for Cyber Physical Facilities
 ไทเป ไต้หวัน

 

Highlight สำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้

 • แนวคิด Industry 4.0 คืออะไร
 • ส่งผลกระทบกับธุรกิจของเราอย่างไร
 • องค์กรต้องมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
 • เทคโนโลยีที่สำคัญๆของแนวคิด Industrial 4.0 มีอะไรบ้าง
 • Experience Learning จากการเยี่ยมชมศูนย์ APO Center of Excellence on Smart Manufacturing
  (ศูนย์การเรียนรู้จากความร่วมมือระหว่าง APO: Asian Productivity Center กับรัฐบาลไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาผู้ประกอบการในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Smart Manufacturing ของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก)

 

Time
Topic Learning
10.00-11.20
 • What is Industry 4.0?
 • Business Challenges Faced
 • Five ways to win for disruptive era
 • The three most dominant trends for Industry 4.0
 • Key Technologies for Industry 4.0
 • Ceremony & Site visit Training the APO Center of Excellence on Smart Manufacturing (COE SM)
โดย   คุณณิภณ  พินศิริกุล 
        วิทยากรที่ปรึกษา สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
11.20-11.30
ถาม-ตอบ

 

เหมาะสำหรับ:
ผู้บริหารระดับกลาง หัวหน้างาน พนักงานในองค์กรทั้งภาคผลิตและบริการและผู้ที่สนใจ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:  แผนกสัมมนา
โทรศัพท์: 02-619-5500 ต่อ 432 มือถือ 089-442-9453 (ประภาพร)

 

DOWNLOAD >> รายละเอียด