วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.

         ภายใต้สภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมายรุมล้อมและส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร ทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง ทำให้องค์กรต่างต้องเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างทันที การเรียนรู้หลักการและเทคนิคในการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย สร้างและกำหนดทางเลือก วางแผนและปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการเสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักในความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอันส่งผลต่อองค์กรอันจะทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร 
 • เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางและขั้นตอนที่เป็นระบบในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้เข้าใจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินขององค์กร
 • เพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานอันจะทำให้เกิดการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ที่ทำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน 

 

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
 • วิทยากร คุณสุรเชษฎ์ พลวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

เหมาะสำหรับ

 • ผู้รับผิดชอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ได้แก่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
 • ผู้สนใจประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงในเกณฑ์ TQA 
 • ผู้สนใจทั่วไป

 

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 

รุ่น 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2563

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น. 

 • ความหมายและหลักการเบื้องต้นของการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 • บ่งชี้ประเด็นหัวข้อและพื้นที่เป้าหมายสำหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Identify essential issue and area of case for change)
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติ (Change Management in Practice)
 • การพัฒนาแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Develop the plan to change management plan) ตามกลยุทธ์หลักขององค์กร 5 ขั้นตอน               
 1. การเตรียมการและการจัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Initiate Change Plan)    
 2. การดำเนินการและการจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง (Implementation Change Plan and  Managing the Transition of Change)
 3. การประยุกต์การบริหารการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์ (Fully Deploy Change Plan)  
 4. การเฝ้าระวังและวัดผลการบริหารเปลี่ยนแปลง (Evaluate and Monitor the Change)                                               
 5. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน (Sustain Change)