วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 10:30-15:30 น.
 • This event has passed.

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด

วันที่ 30 มกราคม  2563

 

วัตถุประสงค์

เยี่ยมชมองค์กร เพื่อให้เห็นตัวอย่างจริง จากองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี ด้านการบริการลูกค้าและดูแลลูกค้าในยุคดิจิทัล รวมทั้งการบริหารจัดการข้อมูล การบริหารกระบวนการต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการที่จะได้มาซึ่งความยั่งยืน ต้องมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ และสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมถึงปรับปรุงโมเดลธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างคุณค่าแตกต่างให้กับลูกค้าอนาคต และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับ
กลุ่มเป้าหมาย
เกิดมุมมอง แนวคิด เห็นตัวอย่าง แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรตัวอย่างที่มีการปฏิบัติจริง เพื่อเป็นประโยชน์และต่อยอดในการปรับใช้กับองค์กร รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางแก้ไข
1. องค์กรด้านการบริการ หน่วยงานด้านการบริการ เช่น ฝ่ายบริการลูกค้า ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
2. ผู้ที่ต้องการศึกษาตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ

 

ค่าธรรมเนียม

สถานะสมาชิก
ราคาไม่รวม VAT
ราคารวม VAT
Promotion
สมัคร 3 ท่าน
รับส่วนลดท่านละ 300 บาท
Member
Non-Member
3,500
3,700
3,745
3,959
3,424
3,638
รวมค่าเอกสาร ค่าพาหนะ อาหารว่าง อาหารกลางวัน

 

AGENDA

บริษัท บ๊อกซ์24 จำกัด

10.30 – 11.00

ลงทะเบียน
ห้องพร้อมเพิ่มภูมิ ชั้น 12 ณ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

11.15

ออกเดินทาง

13.30 – 16.00

Box24 Site Tour Site Tour
 • How to “Make Life Easier and Smart” ด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทล็อกเกอร์
 • เยี่ยมชม รูปแบบบริการ 24 ชั่วโมง
 • WashBox24 ซักอบรีด
  • MoveBox24 ส่งพัสดุด่วนผ่านตู้ล็อกเกอร์
  • ShopBox24  รับสินค้าออนไลน์ผ่านตู้ล็อกเกอร์
  • DropBox24 รับฝากของ กระเป๋าเดินทางที่ตู้ล็อกเกอร์
  • PayBox24 เติมเงินผ่านตู้ล็อกเกอร์/แอปพลิเคชั่น
 • ธุรกิจไลฟ์สไตล์เซอร์วิส (Lifestyle Service) – Q & A

16.00

เดินทางกลับ
***ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจากองค์กรที่ให้เยี่ยมชม กรณีผู้สมัครเป็นคู่แข่งขันขององค์กรที่เข้าเยี่ยมชม***

 

การชำระค่าธรรมเนียม 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า ชื่อบัญชี
“มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” 
เลขที่ 210-0-50861-9 สถาบันอยู่ในระบบ VAT 7% และได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 453 (ปาณนาถ)
กรุณาส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่  e-mail : pananat@ftpi.or.th   หรือโทรสาร 02-619-8098