วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 9:00 - 16:00 น.

การบริหารงานประจำวัน เป็นบทบาทหน้าที่หลักของหัวหน้างานเพื่อกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยผ่านเครื่องมือและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อแสดงสถานะของการทำงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ หากมีแนวโน้มหรือสัญญาณจะเกิดปัญหา องค์กรคาดหวังให้หัวหน้างานได้เห็นและรับรู้ก่อน แล้วเข้าไปจัดการก่อนจะเกิดปัญหา หรือหากเกิดแล้วต้องแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้างานจำนวนมากมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในการบริหารงานประจำวัน แล้วไปมุ่งทำในบ้างเรื่องที่ไม่ควรทำเช่นเดียวกับพนักงานก็ได้

หลักสูตร การบริหารงานประจำวัน (Daily Management) นี้ จึงมุ่งเน้นที่จะชี้ให้เห็นกรอบแนวทางการบริหารงานของหัวหน้างานที่ควรปฏิบัติในแต่ละวัน และเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยกำกับให้เกิดผลิตภาพ (Productivity) อย่างมีประสิทธภาพและมีประสิทธิผล

 

วัตถุประสงค์ 

 • เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
 • เพื่อให้เข้าใจถึงทักษะและเทคนิคในการบริหารงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

วิธีการอบรม

 • บรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา  ทำแบบทดสอบ

 

วิทยากรคณะวิทยากรส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

      ประสบการณ์: ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรที่ปรึกษา และบรรยายฝึกอบรม ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการรณรงค์ส่งเสริม การเพิ่ม    ผลิตภาพ ทั้งในภาคผลิต บริการ และการศึกษา, Process Improvement บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

 • คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์: วิทยากรและที่ปรึกษา ด้าน Productivity Tools การบริหารการผลิต ระบบป้องกันความผิดพลาด, 

วิศวกร บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับต้น – ระดับกลาง ในภาคอุตสาหกรรม
 • หัวหน้างาน พนักงานระดับบังคับบัญชา
 • พนักงานที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน

ระยะเวลา: 1 วัน

หัวข้อบรรยาย

09.00-15.00 น

 • แนวคิด Daily Management 
 • องค์ประกอบของ  Daily Management​
 • บทบาทของหัวหน้างานที่องค์กรคาดหวัง
 • แนวคิดในการบริหารงานประจำวันของหัวหน้างานที่ดี
 • เทคนิคการเตรียมงานและมอบหมายงาน
 • เทคนิคการควบคุมติดตามงาน
 • เทคนิคการแก้ไขปัญหาในงาน
 • เทคนิคการสรุปผลงานประจำวัน

 

ราคา 1,000 บาท (รวม Vat) / คน