วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2563 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเกิดการพัฒนานั้น เริ่มต้นจากการพัฒนาคน ซึ่งทำให้องค์กรพัฒนาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง คนที่คิดเก่งอาจเรียกได้ว่าเป็นคนฉลาด แต่แท้จริงแล้ว คนที่คิดเก่งไม่จำเป็นต้องฉลาดก็ย่อมได้ หากมีมุมมองความคิดที่เป็นระบบ หรือ Systematic Thinking พร้อมกับมีเทคนิคที่ดีสำหรับใช้ในการช่วยคิด ที่จะช่วยให้สามารถจัดการกับตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในทางธุรกิจแล้ว การคิดอย่างเป็นระบบ จะทำให้มองเห็นภาพได้ทั้งระบบเห็นความเชื่อมโยงสอดคล้องในแต่ละจุด และนำมาใช้ต่อยอดในการบริหารจัดการ และการทำงานที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้

 

วัตถุประสงค์    

 • เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้คิดเป็นและสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการคิด รูปแบบ กระบวนการความคิดและวิเคราะห์ในเรื่องใด ๆ ได้อย่างเป็นระบบ
 • จุดประกายและพัฒนาความคิด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

 

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย  ฝึกปฏิบัติ ( Workshop) และกิจกรรม
 • วิทยากรดร. สุชาติ สังข์เกษม  

      วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อาทิ

      รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)

     กรรมการ บริษัท มิซูโฮ คอร์ปอเรต ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด, โรงพยาบาลสินแพทย์ เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • พนักงาน หัวหน้างาน หรือผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  
 • ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการพัฒนาความคิดเชิงระบบ

 

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2563

รุ่น 2 วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2563(เลื่อนการอบรม)

รุ่น 3 วันที 5-6 สิงหาคม 2563

รุ่น 4 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2563

รุ่น 5 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2563

วันที่หนึ่ง

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.

 • ระบบและรูปแบบการคิด
 • อุปสรรคของการเรียนรู้
 • วิธีคิดอย่างเป็นระบบ
 • ประเภทของความคิด 7 แบบ ได้แก่
 1. Lateral Thinking    2. Vertical Thinking 
 2. Logical Thinking   4. Creative Thinking  
 3. Critical Thinking    6. Positive Thinking   7. Ethical Thinking

วันที่สอง

09.00-16.00 น.

 • Six  Thinking Hats
 • การใช้เครื่องมือช่วยจำ ช่วยคิด
 • การเขียนเป็นรูปภาพ, แผนภูมิ, แผนที่, กราฟ
 • เทคนิคการเขียน  Mind Mapping
 • Workshop Mind Mapping และนำเสนอ
 • สรุป และถาม ตอบ