Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools - สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ Thailand Productivity Institute
Loading Events
Public Training

Boost up TQA Category 6 through Business Excellence Tools

วันที่อบรม
23 - 24 กันยายน 2563
เวลา 9:00-16:00 น.
โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20

ระยะเวลาอบรม : 2 วัน
วิธีการฝึกอบรม
- บรรยาย
- อภิปราย


ราคาสมาชิก (ไม่รวม VAT) 8,000 บาท
ราคาทั่วไป (ไม่รวม VAT) 8,500 บาท
สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

  • This event has passed.

ในการต่อ Jigsaw  การมองเห็นภาพโดยรวม (Holistic View) ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ก่อนที่จะต่อภาพนั้นให้สมบูรณ์  เช่นเดียวกับระบบปฏิบัติการขององค์กร ระบบงาน (Work System) เปรียบเสมือนรูปภาพ และ Jigsaw แต่ละตัวเปรียบเสมือนกระบวนการทำงาน (Work Process) ที่เชื่อมโยง ร้อยเรียงกันเพื่อส่งต่อคุณค่าไปยังลูกค้าปลายทาง

ปัญหาขององค์กรจำนวนมากที่มีแต่กระบวนการทำงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานเต็มไปหมด แต่เป็นกระบวนการที่ต่างคนต่างทำ  เจ้าของกระบวนการไม่รู้ว่ากระบวนการที่ตนรับผิดชอบกำลังจะไปต่อเป็นรูปภาพอะไร  ให้ความสำคัญกับระบบคน (โครงสร้างองค์กร และการแบ่งฝ่าย/แผนก)  แต่กลับไม่เคยเห็นภาพระบบงาน (Work System)  สุดท้ายจึงเป็นองค์กรที่ “ต่างคนต่างทำ” ไม่มีระบบงานที่เกิดบูรณาการกัน

องค์กรบางแห่งประสบปัญหาเรื่องการนำเอาความต้องการ/คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดทำเป็นข้อกำหนด (Requirement) และตัวชี้วัด เพื่อติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ไม่มีการวัดผลกระบวนการที่เป็นระบบ ขาดการบริหารงานประจำวัน (Daily Management) และเชื่อมโยงการวัดผลกระบวนการไปยังการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ของบุคลากร รวมถึงขาดการประเมิน ทบทวน และนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ขาดเทคนิคหรือแนวคิดที่จะนำไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดเชิงระบบในการพัฒนาองค์กรสู่การมีระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operation Excellence) ตั้งแต่การมีระบบงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์  การมีกระบวนการทำงานที่ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไปจนถึงการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมตามเกณฑ์หมวด 6

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร คณะทำงาน  ผู้รับผิดชอบการพัฒนาองค์กร ที่ใช้กรอบแนวทางการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ อาทิ TQA, EdPEX, SEPA, PMQA  รวมถึงองค์กรที่ต้องการพัฒนาการจัดการกระบวนการอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรสามารถนำเครื่องมือและแนวทางการบริหารจัดการใน หมวด 6 ให้เกิดความเข้าใจ เพื่อให้เกิดระบบงาน และกระบวนการทำงานที่สอดรับกับกลยุทธ์ พัฒนาองค์กรให้เกิดระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ

วิธีการฝึกอบรม ระยะเวลา อัตราค่าลงทะเบียน (รวม Vat 7% แล้ว)
บรรยาย /ตัวอย่างกรณีศึกษา / กิจกรรมกลุ่ม / อภิปราย / แบบทดสอบ 23-24 กันยายน 2563 Mem 8,000 บาท
Non-mem 8,500 บาท

หัวข้อการฝึกอบรม

  • ปัญหา สาเหตุ และปัจจัยต่างๆ ที่องค์กรพบบ่อยในการดำเนินงานตามรายละเอียดของเกณฑ์หมวด 6
  • Work System
  • Work Process
  • Process Requirement and KPIs (Lead-Lag)
  • Value Stream Mapping (Process Flow Chart)
  • Process Improvement: LEAN Technic
  • แนวทางการเชื่อมโยงเกณฑ์หมวดที่ 6 กับหมวดอื่นๆ

 

ผู้เข้าอบรมควรนำ Laptop มาด้วย เพื่อฝึกปฏิบัติในห้องเรียน

 

DOWNLOAD >> ใบสมัคร

วิทยากร

เชษฐพงศ์ สินธารา

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต , Industry 4.0 , Lean Production , Work System Design , การจัดการกระบวนการ , การวิเคราะห์กระบวนการผลิตตามแนวทาง VSM และบรรยายเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

ที่ปรึกษา ด้านแผนกลยุทธ์การศึกษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


Copyright © 2019, Thailand Productivity Institute, all rights reserved.
แสดงผลดีที่สุดที่ขนาดจอภาพ 1024x768 pixel web browser: IE9+,Firefox, Chrome, Safari
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : Privacy Policy

Slider