วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

รายละเอียดการจัดงาน Thailand Quality Award Roadshow 2019

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

Thailand Quality Award องค์ความรู้ สู่อุตสาหกรรมศักยภาพ TQA Roadshow 2019
 • ครั้งที่ 1   วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
 • ครั้งที่ 2   วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 โรงแรมเคป ราชา จ.ชลบุรี

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ Thailand Quality Award (TQA) เป็นรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการขององค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก

 

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนับสนุน และผลักดันให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดำเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และองค์กรที่ได้รับรางวัลจะนำเสนอวิธีปฏิบัติที่นำองค์กรของตนไปสู่ความสำเร็จ    เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆ กว่า 20 ปีที่ผ่านมา มีองค์กรที่รับรางวัล Thailand Quality Award: TQA และ Thailand Quality Class: TQC ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนอีกมากมายที่นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้เพื่อการปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อขยายผลการนำเกณฑ์ TQA ไปใช้อย่างกว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้

 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ถือเป็นรางวัลระดับโลก (World Class) เนื่องจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่างๆ หลายประเทศทั่วโลกนำไปประยุกต์ เช่น    ประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

 

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้กำหนดจัดสัมมนา Thailand Quality Award องค์ความรู้ สู่อุตสาหกรรมศักยภาพ TQA Roadshow 2019 เพื่อเผยแพร่ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติให้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนำไปใช้ในการปรับปรุงองค์กร และพัฒนายกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันของประเทศให้สามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้

 

วัตถุประสงค์

 • เผยแพร่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ แนวทางการนำเกณฑ์ไปใช้ เพื่อเกิดการนำไปปรับปรุงองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากองค์กรที่นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางที่มีส่วนในการกำหนดวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กร
 • องค์กรที่มีความสนใจในการนำกรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและต้องการเรียนรู้จากองค์กรตัวอย่างที่มีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงองค์กรอย่างเป็นระบบ
 • ผู้ที่สนใจความรู้และวิธีปฏิบัติด้านการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

First S-curve: 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next – Generation Automotive)
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)
 4. การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)
 5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

New S-curve: 5 อุตสาหกรรมอนาคต   ประกอบด้วย

 1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
 2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)
 4. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
 5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

กำหนดการ 

08.30 – 09.00
ลงทะเบียน
09.00 – 09.20
เปิดการสัมมนา Thailand Quality Award องค์ความรู้ สู่อุตสาหกรรมศักยภาพ
TQA Roadshow 2019
โดย  ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
09.20 – 10.30
ช่วงที่ 1 Get Ready: A Path to Breakthrough Success with TQA Criteria          
เส้นทางสู่ความสำเร็จด้วย TQA
โดย  คุณกิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์          ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ               
       คุณณัฐพัชร์   ล้อประดิษฐ์พงษ์  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
10.30 – 10.50
พักรับประทานอาหารว่าง
10.50 – 12.00
(ต่อ) ช่วงที่ 1 Get Ready: A Path to Breakthrough Success with TQA Criteria เส้นทางสู่ความสำเร็จด้วย TQA
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30
ช่วงที่ 2 Inspiring Experience:
หัวข้อ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เพื่อองค์กรยั่งยืน
โดย ดร. จงโปรด คชภูมิ
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 
หัวข้อ การปรับปรุงกระบวนการสู่ความเป็นเลิศ “ด้านการปฏิบัติการ”
โดย คุณดวงสุดา อริยวงศ์วิวัฒน์
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นเลิศและบริหารคุณภาพองค์กร   
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
14.30 – 14.50
พักรับประทานอาหารว่าง
14.50 – 16.00
ช่วงที่ 3 Panel Discussion : How to get start
โดย  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
       บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
       คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
       คุณสมชาติ น้อยศิริสุข         ผู้อำนวยการสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

 

ดำเนินการเสวนา
โดย  คุณกิตติพัทธ์  จิรวัสวงศ์  ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 432 (ประภาพร)
โทรสาร  02-619-8070,02-619-8096
Website: www.ftpi.or.th หรือ E-mail: publicseminar@ftpi.or.th; Praphaporn@ftpi.or.th