วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การจัดการคลังสินค้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดโซ่อุปทาน และโลจิสติกส์ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยต้นทุนที่ต่ำ รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ดังนั้น องค์กรสมัยใหม่จึงต้องมีการบริหารจัดการคลังสินค้าแบบบูรณาการทั้งระดับกลยุทธ์ และระดับปฏิบัติการ ตั้งแต่การเลือกทำเลที่ตั้ง และการออกแบบคลังสินค้า การกำหนดมาตรฐานขั้นตอนการทำงานต่างๆ เช่น การรับ การจัดเก็บ การจ่าย การตรวจนับสินค้า การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0

วัตถุประสงค์

ได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบและ ข้อจำกัดต่างๆ เช่น ประเภท และการออกแบบคลังสินค้า ซอร์ฟแวร์ในจัดการคลังสินค้า กิจกรรมในคลังสินค้า อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุ ฯลฯ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรของตน ให้ทันกับยุค 4.0

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

วิทยากร: คุณอาณัติ ยงยุทธ

Supply Chain Manager บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ด้าน  Warehouse  อาทิ  Warehouse & Logistics Manager บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด, บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตรท จำกัด, Operation Manager, IDS Logistics Co., Ltd. เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ระดับผู้จัดการ และหัวหน้างานจากฝ่ายคลังสินค้า

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 4-5 กันยายน 2562

รุ่น 3 วันที่ 18-19 ธันวาคม 2562

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.  
 • แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการคลังสินค้า และการปรับตัวสู่ยุค 4.0
 • ประเภทของคลังสินค้า
 • เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังประเภทต่าง ๆ
 • ประเภทของคลังสินค้า
 • การกำหนดขนาด และเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า
 • การวางผังคลังสินค้า

ถาม ตอบ และสรุป

วันที่สอง
09.00-16.00 น.   
 • กิจกรรม และงานในคลังสินค้า เช่น การรับ การเก็บ
 • การจ่าย การตรวจนับ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินค้า
 • อุปกรณ์ขนถ่ายพัสดุประเภทต่าง ๆ
 • ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในคลังสินค้า
 • การลดต้นทุนการจัดการคลังสินค้า
 • การวัดผลการดำเนินงานด้านการจัดการคลังสินค้า
 • ถาม ตอบ และสรุป