วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

จากการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยชี้ให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่มาจากภาคการบริการมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ และกำไรของธุรกิจส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการมากว่าภาคการผลิต แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของบริบททางสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจ รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค 4.0 พร้อมกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง ทำให้เกิดการบริการรูปแบบใหม่ๆขึ้นทุกวัน ในขณะที่การบริการต่างๆที่มีอยู่วันนี้อาจถูกทำลายหายไป (disrupt) โดยไม่ทันตั้งตัว  ดังนั้นองค์กรจึงต้องรับมือกับความท้าทายและโอกาสนี้ด้วยการสร้างสรรค์ปรับปรุงการบริการใหม่ๆที่แตกต่างและเชื่อมโยงกับทุกความต้องการลูกค้าได้ นวัตกรรมการบริการจึงเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดอนาคตของธุรกิจและเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจแนวคิดและหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่และการเตรียมตัวสู่การบริการยุค 4.0
 • เพื่อให้ทราบถึงแนวคิดและหลักการของนวัตกรรมการบริการให้ทันกับยุค 4.0
 • เพื่อให้เข้าใจถึงเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และกรณีศึกษา
 • วิทยากร: คุณณัฐพล เอกไพศาล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ  & วิจัยและพัฒนา  บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด ,

บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด จำกัด, บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ทีมงานจากหน่วยงานพัฒนาองค์กร พัฒนากลยุทธ์องค์กร

ผู้ที่สนใจนำนวัตกรรมบริการไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ

ระยะเวลา: 2 วัน

วันที่ 18-19 ธันวาคม   2562

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง 
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์สมัยใหม่

และการเตรียมตัวสู่การบริการยุค 4.0

– อะไร ทำไม ต้องนวัตกรรมการบริการ

– คิดใหม่ ทำใหม่ แนวโน้มการออกแบบการบริการยุค 4.0

 • กระบวนการและวิธีสร้างนวัตกรรมการบริการ

: การสำรวจข้อมูลเชิงลึกลูกค้า

 • Workshop
วันที่สอง 
 • กระบวนการออกแบบการบริการ : การพัฒนาแนวคิดและการออกแบบการบริการ
 • Workshop
 • กระบวนการออกแบบการบริการ : การนำแนวคิดไปทดสอบและปฏิบัติจริง
 • Workshop