วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้   ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทำงการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท

วัตถุประสงค์

 • สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน
 • สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ
 • สามารถเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน
 • สามารถประยุกต์การลดต้นทุนเข้ากับการปรับปรุงงานประจำ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และฝึกแนวทางการลดต้นทุนโดยใช้กรณีศึกษา
 • วิทยากร: คุณณิภณ พินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPM
 • ประสบการณ์การทำงาน อาทิ Production Engineer & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จาก

Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 23 เมษายน 2562

รุ่น 2 วันที่ 21 สิงหาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 13 ธันวาคม 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
 • ความสำคัญของการลดต้นทุน
 • ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลผลิต
 • โครงสร้างต้นทุน, การวิเคราะห์ผลต่างของต้นทุน ,

ต้นทุนมาตรฐาน

 • แนวคิดพื้นฐานของการลดต้นทุนในศตวรรษที่ 21
13.00-16.00 น.
 • ขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ลดต้นทุนให้สำเร็จ
 • Workshop ประยุกต์เทคนิคการลดต้นทุน
 • สรุป และถาม – ตอบ