วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ปัจจุบันการสร้างและต่อยอดความรู้ในองค์กรถือได้ว่าเข้ามามีบทบาท ในการผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานที่ทันต่อสภาวการณ์ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  จากความสำคัญนี้  มาตรฐาน ISO 9001:2015 ได้นำความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) มาเป็นข้อกำหนดหนึ่ง  ซึ่งกำหนดให้องค์กรมีการระบุ รวบรวมและใช้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามข้อกำหนดและองค์กรบรรลุผลลัพธ์ในการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้

ดังนั้น องค์กรควรจะต้องให้ความสำคัญในการพิจารณากำหนดแนวทางที่เป็นระบบ ชัดเจนและง่ายในการระบุ รวบรวม จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของบุคลากรในองค์กร  ให้ปฎิบัติงานที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และสนันสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ขององค์กรตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 9001:2015
 • เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ในองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานขององค์กรเพื่อผลักดันให้องค์กรมีผลการดำเนินงานได้ตามที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น
วิธีการอบรม
 • การบรรยาย Workshop ยกตัวอย่าง และกรณีศึกษา Best practices
 • วิทยากร: คุณสุประภาดา โชติมณี
  วิทยากรและที่ปรึกษา ส่วนการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

มีประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรด้านพัฒนาระบบมาตรฐาน ISO การบริหารจัดการด้านเอกสาร การจัดการข้อมูลและ

องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมเอกสารในระบบ ISO ให้กับหน่วยงานต่างๆ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักวิชาการ
 • บุคลากรที่รับผิดชอบงานระบบคุณภาพ , KM
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่  31 กรกฎาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 13 ธันวาคม 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ความสัมพันธ์ระหว่างมาตรฐาน ISO9001:2015
 • ความหมายของความรู้องค์กร และวิธีการกำหนดความรู้องค์กร เพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนด
 • Workshop การกำหนดความรู้องค์กร
 • การเก็บ รวบรวม และการนำความรู้องค์กรไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานขององค์กร
 • ตัวอย่าง และกรณีศึกษา Best Practices
 • Workshop การกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมและนำองค์ความรู้ไปใช้
 • สรุป ถาม-ตอบ