วันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ในสภาวะปัจจุบันอุตสาหกรรมทั้งในภาคผลิตและภาคบริการ ต่างให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างความผาสุกและคุณค่าให้เกิดขึ้นกับพนักงานในองค์กรด้วยกันทั้งสิ้น

TQM เป็นเส้นทางสู่การบริหารจัดการเพื่ออนาคต ที่ไม่เพียงแต่ประกันคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์และบริการเท่านั้น แต่เป็นวิธีการที่จะสร้างความมั่นใจในการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล และกระบวนการทางธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าภายนอก และลูกค้าภายในได้อย่างสมบูรณ์

หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับองค์กรที่ต้องการจะสร้างคุณภาพให้เกิดอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้มีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและความสำคัญของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • สามารถนำเทคนิคและเครื่องมือของ TQM ไปวางแผนการดำเนินกิจกรรมได้
 • สามารถนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการขององค์กรและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้าได้ในอนาคต

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กรณีตัวอย่าง (Case Study) ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
 • วิทยากร: คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

– วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, วิทยากรด้าน TQM และ TPM

– ประสบการณ์การทำงาน อาทิ อดีตหัวหน้าแผนกวิศวกรรมการผลิต  บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิค จำกัด, วิศวกรอาวุโส

ฝ่ายกระบวนการผลิต บริษัท รีท-ไรท์ (ประเทศไทย ) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางและสูง ที่ต้องการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562

รุ่น 2 วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • แนะนำสู่ TQM
 • องค์ประกอบของ TQM ( Kano’s House)
 • TQM Concept (Fact & Data, Next Process, Market-In)
 • TQM Vehicle ( Management By Policy, Cross functional Management , Daily  Management )
วันที่สอง
09.00 – 16.00 น.
 • TQM Techniques ( 7 tools , New 7 tools)
 • Workshop
 • แนวทางในการดำเนินกิจกรรม TQM ในองค์การ
 • บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในกิจกรรม TQM
 • การสนับสนุนกิจกรรม TQM