วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.

ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธีการใช้และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมาก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี  ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ทำให้เกิดการแก้ไขงาน การส่งมอบไม่ทันเวลา และต้นทุนที่สูงขึ้น ลูกค้าขาดความเชื่อมั่น และส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown) เป็นเทคนิคการบำรุงรักษาที่เป็นความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุง และพนักงานหน่วยผลิตซึ่งถูกพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมใช้ในประเทศต่างๆ คือการบำรุงรักษาด้วยตนเอง ซึ่งสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล  ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาและผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณตามความต้องการของลูกค้า และเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุงอีกด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมรู้และเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของ TPM
 2. เพื่อให้ผู้อบรมรู้และเข้าใจแนวคิดของการบำรุงรักษาด้วยตนเองและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน
 3. เพื่อให้ผู้อบรมรู้และเข้าใจขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม AM Step 1-7

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ยกตัวอย่าง Workshop
 • วิทยากร : คุณณิภณ พินศิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วิทยากรและที่ปรึกษาโครงการ Productivity Improvement, ผู้เชี่ยวชาญด้าน TPM

ประสบการณ์การทำงาน อาทิ Production Engineer  & TPM Promoter บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จํากัด,

Advance Process Engineer บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง, วิศวกรฝ่ายผลิตและพนักงานผลิต

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 6 มีนาคม 2562   เลื่อนเป็นวันที่ 21 มีนาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 14 สิงหาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ความหมาย, วัตถุประสงค์, แนวคิดของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
 • 7 ขั้นตอนของการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
 • 3 ปัจจัยหลักในการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
 • Audit step by step
 • ถาม – ตอบ