วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

แนวคิดในการมองอนาคต เพื่อให้เข้าใจ และสร้างภาพจำลองในการแข่งขัน การตัดสินใจเลือก และกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนั้นองค์กรต้องตระหนักถึงความสำคัญของการมองอนาคต รวมทั้งกลยุทธ์ในการบริหารความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งความเสี่ยงต่างๆ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการตัดสินใจชิงกลยุทธ์ บนพื้นฐานของอนาคต และความไม่แน่นอน

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของอนาคต และความไม่แน่นอน
 • เพื่อเป็นแนวทางให้กับองค์กรในการจัดทำกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

ผลที่คาดว่าได้

 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอนาคต และความไม่แน่นอน
 • เป็นแนวทางให้กับองค์กรในการตัดสิน ใจ และการกำหนดกลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์
 • เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง และความไม่แน่นอน

วิธีการอบรม

 • บรรยาย ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา และ กิจกรรมกลุ่ม

วิทยากร: คุณกุลชุดา ดิษยบุตร

วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายปรึกษาแนะนำ

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรบรรยายด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

การบริหารระบบคุณภาพ การบูรณาการระบบมาตราฐาน การบริหารความเสี่ยงให้กับองค์กรชั้นนำ

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป
 • ผู้รับผิดชอบในการจัดทำกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร
 • ประเภทธุรกิจ บริการ ผลิต หน่วยงานภาครัฐ

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 11 ธันวาคม 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.  
 • What is future matter ?
 • The fundamental principles of strategic planning
 • Strategic foresight
 • Uncertainty, complexity , black swans and risk
 • Risk and Opportunity
 • Futures strategies & Strategy Under Uncertainty
 • Environmental scanning
 • Scenarios
 • Strategic destination
 • Workshop
 • Q&A