วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การเป็นผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานนั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการแต่งตั้งก็เป็นได้ แต่การเป็นหัวหน้างานที่มีคุณภาพจะต้องมีความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลรอบข้าง

สุดยอดหัวหน้างาน ต้องใช้ทักษะ ความรู้และคุณสมบัติหลายด้านมาประกอบกัน ทั้งนี้นอกจากหัวหน้างานจะต้องทำงานในส่วนของตนเองแล้ว ยังต้องมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากร บริหารข้อมูล ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานได้สำเร็จลุล่วงและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์การ นอกจากนี้หัวหน้างานยังต้องพัฒนาทักษะอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์อยู่เสมอ และได้รับการยอมรับว่าเป็น สุดยอดหัวหน้างาน

วัตถุประสงค์

 • ให้เข้าใจถึงความสำคัญ ความคาดหวัง และบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
 • เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและการเป็นสุดยอดหัวหน้างานที่สามารถกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานอย่างมีประสิทธิผล

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย กรณีศึกษาจากประสบการณ์ และการยกตัวอย่าง
 • วิทยากร: คุณดุจดาว ดวงเด่น ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ปริญญาโท การพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ Executive ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ บริษัท หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

และเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการพนักงาน ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่เตรียมตัวเป็นหัวหน้างานในอนาคต

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รุ่น 2 วันที่ 7 พฤษภาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 27 สิงหาคม 2562

รุ่น 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 นลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • ความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้องต่อหัวหน้างาน
 • บทบาท และหน้าที่ ของหัวหน้างาน
 • ทักษะที่จำเป็นของสุดยอดหัวหน้างาน
 • หลักการวางแผน การมอบหมายงาน การสอนงาน
 • ตัวอย่าง และกรณีศึกษา
 • หลักการติดตามและประเมินผลงาน
 • หัวหน้างานกับการสื่อสาร
 • ปัญหาที่หัวหน้างานพบบ่อย และแนวทางแก้ไข
 • สรุป และถามตอบ