วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
  • This event has passed.

การที่องค์กรสามารถดำเนินงานประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ต้องพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัว (Resilient Organization) ซึ่งเป็นองค์กรที่สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขัน  โดยต้องสร้างผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่วางไว้ ขณะเดียวกันต้องสร้างนวัตกรรมให้ทันและพร้อมรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าองค์กรใดที่มีการหยุดชะงักการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม ก็ยากที่จะกลับมาดำเนินธุรกิจได้อีก หรือต้องใช้เวลานานในการกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไป ดังนั้น ทุกองค์กรต้องเตรียมพร้อม เพื่อปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภัยธรรมชาติและมนุษย์ เช่น ฝนตกหนัก พายุที่รุนแรง  เกิดน้ำท่วมที่ขยายวงกว้าง ภัยแล้ง และการก่อการร้าย เป็นต้น อีกทั้งการดำเนินงานในปัจจุบันต้องมีการบริหาร supply chain, การ outsource, การผลิตและบริการแบบ LEAN,  การขนส่งแบบ Just in Time (JIT)  และยังมีความท้าทายต่างๆ อาทิ เช่น การรับมือกับ social network, การบริการ  24 ชั่วโมง, และความต้องการของลูกค้าในรูปแบบต่างๆที่เข้มงวดมากขึ้น

หลักสูตรนี้จึงนำเสนอหลักการและวิธีการเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เข้าใจและทราบแนวคิดการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
  • เพื่อให้พัฒนา แนวทางการคาดการณ์ การประเมิน การป้องกัน การเตรียมพร้อมรับ ตอบโต้ และสามารถกลับคืนสู่การ ดำเนินการตามปกติ เมื่อมีการหยุดชะงักอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

วิธีการอบรม

  • การบรรยายพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา และ workshop

วิทยากร: คุณณัฐพล เอกไพศาล  

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ประสบการณ์ให้คำปรึกษาแนะนำ อาทิ การสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจ , ระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ , Service Innovation

ประสบการณ์ อาทิ ผู้จัดการด้านคุณภาพ  & วิจัยและพัฒนา  บริษัท เนปจูนอาหารและเครื่องดื่ม จำกัด , บริษัท เบ็ทเทอร์โฮมฟู้ด จำกัด  , บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ ไทยแลนด์ จำกัด และอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหาร หัวหน้างาน นักวิชาการ
  • บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 19-20 มิถุนายน 2562

รุ่น 2 วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
วันที่หนึ่ง
  • แนวคิดและความเป็นมาของการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
  • ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ และ เหตุผลที่ต้องสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และกรณีศึกษาองค์กรที่ประสบความสำเร็จ
  • แนวทางการสร้างความสามารถในการบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจอย่างยั่งยืน (2A, 2P, and 2R)

– A1 : การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง (Anticipation)

– A2 : การประเมิน (Assessment)

วันที่สอง

– P1 : การป้องกัน (Prevention)

– P2 : การเตรียมการ (Preparation)

– R1 : การตอบโต้ (Response)

– R2 : การกลับคืนสู่การดำเนินการตามปกติ (Recovery)

  • สรุป และ ถามตอบ