วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

มุมมองในด้าน “ลูกค้าและการตลาด : Customer & Marketing Focus” ที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนั้นมีความซับซ้อนมากขึ้น มีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป กิจกรรมการตลาดจึงต้องอัพเดทให้ทันข้อมูลตลอดเวลา ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภค สร้างประสบการณ์ที่ดี นำไปสู่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ รวมถึงภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

Customer Journey Map คือแผนที่ภาพรวมการเดินทางของผู้บริโภค ที่องค์กรนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของผู้บริโภคที่มีต่อองค์กรว่าใช้สินค้าหรือบริการแบบไหน และเข้าถึงสินค้าผ่านช่องทางใด เป็นเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาองค์กร เสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เข้าใจและทราบแนวคิดการทำแผนที่พัฒนาของลูกค้า (Customer Journey Mapping)
 • เพื่อพัฒนาแนวทางกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และการประยุกต์ใช้ Customer Journey Map เพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคในการนำเสนอให้น่าสนใจ

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย ฝึกปฎิบัติ และกรณีศึกษา
 • วิทยากร

   คุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

     ที่ปรึกษา สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

– คุณฉลองรัฐ คงสาหร่าย

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 27 มีนาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เหมาะสำหรับ

–  ผู้ที่สนใจการออกแบบ Customer Journey mapping ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร นักการตลาด ผู้จัดการ หรือ ผู้ประกอบการ ได้นำไปต่อยอดและบริหารองค์กร

หัวข้อ

08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • Voice of Customer Management: how to identify customer insights
 • Customer Segmentation: Concept and Practice sharing
 • Customer Relationship Building

– Customer Life-Cycle

– Relationship building process

 • Customer Journey Mapping
 • Workshop:

– Development of Customer Touch Point & Journey

– Customer Journey Mapping Analysis

 • Q & A