วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
  • This event has passed.

“ถ้าโลกเปลี่ยน เราไม่เปลี่ยน = เดินถอยหลัง” องค์กรยุคใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่ Digital Business Transformation ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใด การจะประสบความสำเร็จได้ หัวใจสำคัญ หรือคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ ผู้นำ ซึ่งผู้นำยุคใหม่ต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และที่สำคัญต้องมี ภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่จะช่วยให้ทุกคนเดินไปในทิศทางเดียวกัน เป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ดึงศักยภาพบุคลากรออกมาใช้อย่างเต็มที่ สามารถนำองคาพยพไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโต ก้าวข้ามข้อจำกัดต่าง ๆ จนนำไปสู่ความสำเร็จ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้เกิดมุมมองที่ท้าทายเกี่ยวกับผู้นำในยุคปัจจุบันและอนาคต
  • เพื่อทราบเทคนิคการเป็นผู้นำที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นและสร้างแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
  • เพื่อเรียนรู้เทคนิคผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงจากตัวอย่าง/กรณีศึกษา

วิธีการอบรม

การบรรยาย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวอย่างจากกรณีศึกษา

วิทยากร: คุณธเนศ เครือโสภณ, An Inspiring Speaker

วิทยากรที่มีประสบการณ์บรรยายและจุดประกายแรงบันดาลใจ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา อาทิ  Assistant Vice President, Bank of America-Los Angeles, U.S.A., Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A, รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัย

การจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU), อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง  ผู้จัดการ เจ้าของกิจการ

ระยะเวลา : 1 วัน

รุ่น 1 วันที่  5 มีนาคม 2562

รุ่น 2 วันที่  28 พฤษภาคม 2562

รุ่น 3 วันที่   6 สิงหาคม 2562

รุ่น 4 วันที่   5 พฤศจิกายน 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น. 
  • เปิดมุมมอง แนวคิดผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง
  • หลักผู้นำ 4Is

– การเป็นแบบอย่าง – Influence (Idealized Influence : II)

– นักสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM)

– เข้าใจความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration : IC)

– กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (Intellectual Stimulation : IS)

  • ตัวอย่าง/กรณีศึกษาของบุคคลที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • สรุปและถามตอบ