วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 7 QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of  P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย   รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการแก้ปัญหา  ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้น เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้และเข้าใจแนวคิด 7QC Tools กับการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ
 • เรียนรู้วิธีการใช้ 7QC Tools และนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และ Workshop
 • วิทยากร: คุณณัฎฐ์ยากร ศิโรเวฐน์
 • วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ 

 • ระดับหัวหน้างานขึ้นไปที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ม.6
 • พนักงานที่ทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC)
 • คณะทำงานกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC) หรือฝ่ายพัฒนาคุณภาพในองค์กร

ระยะเวลา: 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 7-8 มีนาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 26-27 มิถุนายน 2562

รุ่น 3 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
 • แนวคิดและความสำคัญของคุณภาพ
 • แนวคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหา
13.00-16.00 น.
 • เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 7QC Tools
 • เทคนิคการใช้ 7QC Tools
วันที่สอง
09.00-12.00 น.
 • เทคนิคการใช้ 7QC Tools (ต่อ)
 • ขั้นตอนการใช้ 7QC Tools ในการแก้ปัญหาคุณภาพ
 • ตัวอย่าง QC Story ในการแก้ปัญหาคุณภาพ
13.00-16.00 น.
 • กรณีศึกษา
 • สรุป และถาม ตอบ