วันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมทวีความรุนแรงขึ้น องค์การที่จะสามารถอยู่รอดได้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การดำเนินการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องจะสามารถช่วยให้องค์การยืนหยัดดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง   ภาระหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของผู้ที่เป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตก็คือ การปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้องค์การลดความสูญเสียในทุกรูปแบบในกระบวนการทำงาน ความพยายามในการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานให้ดีขึ้นจะทำให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น   ต้นทุนต่าง ๆ จะลดลงและจะนำมาซึ่งกำไรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นหัวหน้าทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอดขององค์การสืบไป

วัตถุประสงค์
 • เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • เพื่อให้เข้าใจและมีทักษะในการปรับปรุงวิธีการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ และปรับปรุงวิธีการทำงานในหน่วยงานได้

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย แบบฝึกหัด และการทดลองฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร :

รุ่น คุณกริชสิกา ปริปุณณะ  วิทยากรที่ปรึกษาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร

ประสบการณ์การทำงาน อาทิ  ด้านพัฒนาบุคลากร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรที่ปรึกษา ด้านบริหารทรัพยากรบุคล สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ระยะเวลา : 2 วัน

รุ่น 1 วันที่ 24-25 เมษายน 2562

รุ่น 2 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

รุ่น 3 วันที่ 30-31 ตุลาคม 2562

เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน หรือเทียบเท่า
 • ผู้เตรียมเป็นหัวหน้างาน

หัวข้อ

วันที่หนึ่ง
08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-16.00 น.
 • คุณสมบัติและความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • ประเภทของหัวหน้างาน
 • หลักการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • การพิจารณาเลือกงานเพื่อการปรับปรุง
 • ฝึกปฏิบัติ
วันที่สอง
09.00-16.00 น.
 • การบันทึกงานด้วยแผนภูมิประเภทต่างๆ และการใช้สัญลักษณ์
 • การใช้คำถามเพื่อการปรับปรุงวิธีการทำงาน
 • หลักเกณฑ์ที่ช่วยให้การปรับปรุงงานเกิดผลสำเร็จ
 • ฝึกปฏิบัติ
 • สรุปและถาม ตอบ