วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 8:30-16:00 น.
 • This event has passed.

หลักสูตรนี้เต็มแล้ว

Acceptance Sampling Plan เป็นเครื่องมือที่องค์กรสามารถนำไปใช้ในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ชิ้นส่วนที่ส่งมาจาก             ผู้ส่งมอบ (Incoming Inspection) หรือสุ่มตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูปก่อนที่จะส่งให้ลูกค้า (Final  Inspection) เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าของเรามีระดับคุณภาพ (Acceptance Quality Level : AQL ) ตามที่ได้ตกลงกับลูกค้าหรือไม่

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ท่านทราบเทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบต่างๆ อาทิ การสุ่มเชิงเดี่ยว การสุ่มเชิงคู่ การสุ่มหลายเชิง พร้อมการประยุกต์ใช้ในการสร้างมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการในการสุ่มตัวอย่าง
 • เรียนรู้และเข้าใจการใช้ตารางมาตรฐานในการสุ่มตัวอย่าง (MIL-STD-105 E) และสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้
 • เรียนรู้และเข้าใจกฎในการสับเปลี่ยนแผนการสุ่มตัวอย่าง

วิธีการอบรม

 • การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ
 • วิทยากร : คุณกำพล กิจชระภูมิ

วิทยากรที่ปรึกษาและมีประสบการณ์ด้านการเพิ่มผลผลิตให้กับหน่วยงานต่างๆ

มีประสบการณ์ทำงานในภาคอุตสาหกรรม อาทิ  บริษัท สยามสแตนเลส สตีล จำกัด,

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการแผนก หัวหน้างาน พนักงานในส่วนควบคุมคุณภาพ
 • พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสุ่มตัวอย่าง

ระยะเวลา: 1 วัน

รุ่น 1 วันที่ 5 มีนาคม 2562

รุ่น 2 วันที่ 25 มิถุนายน 2562

รุ่น 3 วันที่ 29 ตุลาคม 2562

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  ลงทะเบียน
09.00-12.00 น.
 • แนวคิดพื้นฐานในการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
 • วิวัฒนาการของกระบวนการทางสถิติ
 • ประเภทของการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
 • เส้นโค้งโอซี (Operating Characteristic Curve)
 • การแจกแจงความน่าจะเป็น
 • แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์โดยวิธีดอดจ์ และโรมิค
13.00-16.00 น.
 • แผนการสุ่มตัวอย่างตามมาตรฐาน MIL-STD-105 E
 • แผนการสุ่มเชิงเดี่ยว (Single Sampling Plan)
 • Work Shop
 • แผนการสุ่มเชิงคู่ (Double Sampling Plan)
 • แผนการสุ่มตัวอย่างหลายเชิง (Multiple Sampling Plan)
 • กฎการสับเปลี่ยนแผนการสุ่มตัวอย่าง